Fortsat svært at få bugt med indberetningsbyrder

Samlet set slap virksomhederne sidste år med at indberette færre tal til Danmarks Statistik. Til gengæld måtte

de bruge mere tid på at udfylde skemaerne.


62.400 virksomheder eller 25 pct. af alle danske virksomheder brugte sidste

år i alt 389.990 timer på at udfylde 419.800 indberetningsskemaer til Danmarks Statistik. Målt i samlet tidsforbrug

er der tale om et fald i indberetningsbyrden på 3,8 pct.


Til gengæld voksede timeforbruget per indberetning ni pct.

fra 0,96 timer i 2000 til 1,05 timer i 2001, afslører Danmarks Statistik selv i netop offentligegjort tal for virksomhedernes

indberetningsbyrde.


Danmarks Statistik har opgjort erhvervslivets byrder ved at indberette tal til institutionen siden 1996.
I 1996 brugte virksomhederne mere end 300 årsværk eller 500.000 timer om året på at udfylde skemaer.

Fra 1996 til 1997 faldt indberetningsbyrden kraftigt, men siden har der kun været tale om mindre udsving.


EU fylder 93

pct.

Én af årsagerne er kravene om statistiske oplysninger fra EU. Sidste år skyldtes hele 93 pct. af tidsforbruget

ved at indberette statistik krav fra EU, og alene 68 pct. skyldtes udenrigshandelsstatistikken, Intrastat.


Alle virksomheder

med en import på mere end 1,5 mio. kr. og en eksport på mere end 2,5 mio. kr. skal føre en detaljeret statistik

og ind- og udførsel af varer hver måned.


Sidste år brugte virksomhederne i alt 157 årsværk (262.500

timer) på at udfylde intrastatskemaer, hvilket er 2,7 pct. mindre end i 2000. Men målt i timeforbrug per indberetning

voksede byrden en smule fra 1,83 timer i 2000 til 1,88 timer i 2001. Det gør intrastat til den suverænt mest byrdefulde

statistik for virksomhederne.


- Hvis der virkelig skal ske noget med virksomhedernes indberetningsbyrde, skal der helt andre

rammer til på EU-niveau. Danmark må presse endnu mere på for at få hævet grænserne for, hvornår

virksomheder skal indberette til Intrastat, meget kraftigt, mener cheføkonom Søren Nicolaisen fra Håndværksrådet.
Han sidder også i Danmarks Statistiks rådgivende erhvervsudvalg.


Danmark kan dog også selv være

med, når det gælder om at finde på nye statistikker.


For at skaffe bedre tal til beregning af det danske nationalregnskab indførte

Danmarks Statistik sidste år en såkaldt specialtælling af industriens råvare- og tjenesteforbrug.


Specialoptællingen,

der primært skal foretages af lidt større industrivirksomheder, er placeret under kategorien "øvrige statistikker".


Det

er i følge kontorchef i Danmarks Statistik, Sven Egmose, hovedforklaringen på, at indberetningsbyrden i denne kategori

er vokset 23 pct. fra 35 årsværk (58.500 timer) til 43,1 årsværk (72.000 timer), samtidig med at antallet

af udsendte indberetningsskemaer er faldet fem pct.

Positiv udvikling

På et område er der dog tale om en positiv udvikling.

Stadig flere virksomheder benytter sig nemlig at muligheden for at indberette lønstatistikker elektronisk. Her faldt den samlede

indberetningsbyrde 37 pct. til 8,2 årsværk (13.700 timer), målt i timeforbrug per indberetning blev byrderne tæt

ved halveret og udgjorde 0,45 timer per skema.


Byrden ved indberetning af lønstatistik ventes yderligere reduceret i år, når

det elektroniske indberetningssystem, Letløn, for oplysninger om løn og ansatte til det offentlige kommer op at køre

omkring 1. april i år.