Forenkling af ejendomsvurderingen

Berlingske Erhverv orienterer hver mandag om nye love og lovforslag, som er af betydning for danske virksomheders dagligdag.Af Freddie OttenheimRegeringen vil totalt ændre på det store apparat, der foretager ejendomsvurderinger over hele landet. Funktionsperioden for de nuværende 224 vurderingsråd og 27 skyldråd udløb den 1. maj, og nu ønsker regeringen så, at told- og skatteregionerne skal overtage deres arbejde. Det fremgår af et lovforslag fra skatteminister Svend Erik Hovmand (V). Som klageorgan foreslår regeringen, at der oprettes 15 uafhængige vurderingsankenævn, nemlig ét i hver af de 14 amtskommuner og ét fælles for Københavns og Frederiksberg kommuner. Regeringen vil på denne måde forenkle og modernisere den mangeårige vurderingsorganisation samt indskrænke vurderingernes omfang. Fremover skal der kun tages hensyn til ejendommens beliggenhed, areal og alder, men der skal ikke længere gives tillæg for stråtag, brændeovn, solvarme, bade-værelses-, toilet- og køkkenforhold osv. Regeringen vil simpelthen fjerne alt, hvad en politiker fra regeringspartierne har benævnt som »socialdemokratisk flueknepperi i vurderingssager«. Fremover skal der opereres med langt færre parametre, end det sker i dag.

Regeringen foreslår samtidig en reduktion i antallet af vurderede ejendomme, så der kun skal vurderes i de tilfælde, hvor det har betydning for ejendomsbeskatningen. Alle andre, særskilte vurderinger, som ønskes foretaget af kommune eller borgere m.fl., skal de involverede selv betale for; det vedkommer ikke staten, siger lovforslaget. Sluttelig lægger forslaget op til, at vurderinger kun skal ske hvert andet år i stedet for som nu, hvor det sker hvert år.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten samt Kristeligt Folkeparti synes bestyrtede over regeringens udspil. De har i fællesskab nærmest fordømt regeringens forslag og har fremlagt et andet lovforslag, der søger at modvirke regeringens udspil. Heri skriver de bl.a., at de »ikke anser det for forsvarligt eller rimeligt, at lovforslaget (fra skatteministeren, red.) færdigbehandles i denne folketingssamling«. Partierne mener, at konsekvenserne er for uoverskuelige, bl.a. fordi der inden klagefristens udløb den 1. juli i år kan ventes 30.000-40.000 klager fra den seneste vurdering, og det nye klageapparat kan slet ikke nå at komme i gang inden da.

L 180 Forslag til lov om ændring af vurderingsloven, skattestyrelsesloven og andre skattelove.

L 202 Forslag til lov om ændring af vurderingsloven.

Syv års tjenestepligt for læger

Dansk Folkeparti ønsker, at nyuddannede læger skal have syv års tjenestepligt som udøvende læge i Danmark, hvis de har gennemgået og fået betalt en uddannelse på et dansk universitet. Kravet skal gælde såvel danske som udenlandske personer, der optages på et medicinstudium her i landet. Partiet skønner, at der i øjeblikket mangler 600 læger i Danmark, men en væsentlig årsag til mangelen er, at danske universiteter uddanner mange læger af udenlandsk herkomst, og de rejser stort set alle ud af landet, når de er færdige med studiet, mener partiet.

B 85 Forslag til folketingsbeslutning om 7 års tjenestepligt for læger.

Elsikkerhed og beredskab

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har fremlagt et lovforslag om el-forsyning. Det handler om el-overløb, indregning af kapacitetsomkostninger hos elværkerne, overtagelse af vindmøller samt om el-sikkerhed og beredskab. Elværkerne får i dag betaling i en fireårig periode for, som et led i forsyningssikkerheden, at stille mindste produktionskapacitet til rådighed for de systemansvarlige virksomheder med henblik på at opretholde forsyningssikkerheden. Det skal ændres til en tiårig periode. Det hindrer visse prisstigninger. Forslaget vil også sikre elforsyningen mod kritiske eloverløb, som kan give sammenbrud i forsyningen.

Desuden skal de systemansvarlige virksomheder kunne overtage nødlidende vindmøller, have mere styr på sikkerheden samt varetage beredskabsopgaver i krisesituationer.

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove.

Dieselfiltre til tunge køretøjer

Kristeligt Folkeparti vil indføre krav om partikelfiltre for dieseldrevne busser og lastbiler. Det fremgår af et forslag til folketingsbeslutning fra partiet. Kun køretøjer, der opfylder de gældende udstødningsnormer for nye køretøjer, skal undtages.

Samtidig bør staten yde et tilskud på 50 pct. af dieselfiltrets pris til installering af partikelfiltre i de busser og lastbiler, der kører i de særlige miljøzoner. Formålet med beslutningsforslaget er at forbedre miljøet og sundheden i de større byer.

Undersøgelser viser, siger partiet, at små partikler fra dieselbiler er sundhedsskadelige for mennesker. Derfor vil filtre kunne nedsætte antallet af dødsfald med mellem 22 og 1700 om året, og samfundet vil kunne spare mellem 11.000 og 900.000 sygedage årligt.

Forslaget er førstebehandlet og ligger lige nu til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

B 56 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af partikelfiltre på busser og lastbiler.

Mere åbenhed i uddannelserne

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har fremlagt forslag til en helt ny lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Formålet er at gøre det lettere for borgere at vælge uddannelse, og det skal være lettere for skoler og uddannelsesinstitutioner at lære af hinanden gennem dialog og spredning af det gode eksempel. Det bærende element i lovforslaget er brugen af internet. Her skal skoler og institutioner bringe oplysninger om sig selv, så de bliver lettilgængelige for offentligheden. Det drejer sig f.eks. om aktuelle uddannelser på stedet, fagudbud, læseplaner, skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, karaktergivning (gennemsnittet af elevernes præstationer) og gennemførelsesprocenten. Så skal der oplyses om aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen, hvor kun skolen egne ansatte har medvirket. Der skal udarbejdes hjemmesider, som gør det muligt for borgerne, ved genkendelighed, at sammenligne de forskellige skoler og institutioner. Sluttelig vil forslaget ophæve forbudet mod at offentliggøre karakterer i gymnasium og hf.

L 175 Forslag til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Ny førtidspension præciseres

Regeringen ønsker nærmere at præcisere reglerne for den nye førtidspension, som træder i kraft efter nytår. Som et led i førtidspensionsreformen blev der indført en frivillig supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, og socialminister Henriette Kjær (K) har da fremlagt et lovforslag, der siger, at fra nytår kan alle førtidspensionister vælge at betale bidrag til denne pensionsordning. Lovforslaget præciserer indholdet af ordningen. Det drejer sig bl.a. om udbetalinger til boet ved dødsfald før det fyldte 65. år. Men der forslås også regler vedrørende opgørelsen af pensionsretten og om bodeling ved skilsmisse o.m.a.

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love

Fri placering af apotek

Med et lovforslag fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil apotekere fremover selv kunne beslutte, hvor apoteket skal placeres, dog forudsat, at det ligger i det nærområde, som bevillingen dækker. Ministeren skal ikke mere forud godkende placeringen. Kun når særlige forhold taler for det, vil Lægemiddelstyrelsen kunne gribe ind og anmode ministeren om at ændre på en apotekers eventuelle beslutning om apotekets placering. Med lovforslaget pålægges apotekeren endvidere pligt til at fastsætte servicemål for centrale og relevante aktiviteter inden for områderne distribution af lægemidler og faglig rådgivning om lægemidler. Det gælder også visse kundeforhold i butikslokalet, ventetider, samlede antal ekspeditioner, apotekets servicegrad osv. Det vil Lægemiddelstyrelsen fremover få hjemmel til at kontrollere.

L 186 Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed.

ott@berlingske.dk