Finanslovsaftale på plads

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti indgik efter langvarige natteforhandlinger i morges aftale om væsentlige dele af finansloven for 2002, oplyser finansministeren.Lang nat på ChristiansborgBent Bendtsen: fantastisk god finanslovFinansministeren: Meget meget tilfredsstillendeS: Aftale udtrykt for højreblokspolitikR: Forhandlinger et paradenummerDF: Vi er også med i 2003

Finanslovsaftale på plads - 1
Aftalen indebærer bl.a., at besparelser i uddannelsessystemet for tilsamnen 650 mio. kr. opgives.

Derved friholdes erhvervsskolerne, de videregående uddannelser, efterskoler, daghøjskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, uddannelser under Kulturministeriet og basisforskningen på universiteterne for de besparelser, som finansminister Thor Pedersen lagde op til.

Pengene skaffes ved at skære et tilsvarende beløb væk, der var afsat som reserver i finanslovforslaget.

Finansminister Thor Pedersen er godt tilfreds med aftalen.

"Den peger fremad, og de aftaler, vi har indgået, viser, at Dansk Folkeparti er et meget ansvarligt parti, der kan påtage sig det ansvar, det er at være en del af en aftale, der også begrænser de muligheder, man har som et frit oppositionsparti," siger finansministeren.

Aftalen indebærer bl.a., at besparelser i uddannelsessystemet for tilsamnen 650 mio. kr. opgives.

Derved friholdes erhvervsskolerne, de videregående uddannelser, efterskoler, daghøjskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, uddannelser under Kulturministeriet og basisforskningen på universiteterne for de besparelser, som finansminister Thor Pedersen lagde op til.

Pengene skaffes ved at skære et tilsvarende beløb væk, der var afsat som reserver i finanslovforslaget.

Finansminister Thor Pedersen er godt tilfreds med aftalen. "Den peger fremad, og de aftaler, vi har indgået, viser, at Dansk Folkeparti er et meget ansvarligt parti, der kan påtage sig det ansvar, det er at være en del af en aftale, der også begrænser de muligheder, man har som et frit oppositionsparti," sagde finansministeren.

DF bundet tæt til aftalen

Finanslovaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er så omfattende, at Dansk Folkeparti har forpligtet sig til at lade være med at støtte ændringsforslag fra andre partier, medmindre regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at støtte dem. Desuden vil Dansk Folkeparti modsætte sig nye udgiftskrævende forslag i årets løb, hvis regeringen ikke kan acceptere finansieringen.

De lovforslag, der udmønter finanslovforslaget, vil Dansk Folkeparti sikre vedtagelse, og partiet har givet regeringen lov til at søge flertal til anden side til at udmønte reserverne i finansloven. Det gælder bl.a. støtten til decentrale kraftvarmeværker, den generelle miljø-, freds-, og stabilitetsreserve, udgifterne til EU-formandskabet, ekstrabevillingen til forsvarets opgaver i udlandet og udmøntningen af satsreguleringspuljen, som regeringen skal aftale med Socialdemokratiet, SF, de Radikale og Kristeligt Folkeparti.

Frit sygehusvalg

Tilførslen af 1,5 mia. kr. til at nedbringe ventelisterne og regeringens forslag til at sikre frit valg på sygehusene bliver gennemført med Dansk Folkepartis stemmer. Det indebærer, at der pr. 1. juli 2002 indføres frit sygehusvalg med betaling fra bopælsamtet til private sygehuse og klinikker og til udenlandske sygehuse for patienter,som de offentlige patienter ikke kan tilbyde behandling inden for to måneder efter, at patienten er henvist til behandling.

Dansk Folkeparti har måttet bøje sig for regeringens ønske om at indkassere 150 mio. kr. af renteafkastet fra FerieKonto i Arbejdsmarkedets Feriefond. Til gengæld har partiet fået principiel accept fra regeringen af, at lønmodtagerne i fremtiden skal have udbetalt de feriepenge, som de ikke inden ferieårets udgang får hævet til at holde ferie for. Et embedsmandsudvalg skal undersøge, hvordan det kan gennemføres.

Barsel forlænges

Som følge af aftalen bliver regeringens forslag om at forlænge barselsorloven ændret, så de 52 ugers barselsorlov på fulde dagpenge - der efter regeringens oplæg kan forlænges med seks uger, mod at ydelsen nedsættes tilsvarende - forlænges med yderligere otte uger mod forholdsvis nedsættelse af ydelsen.

Af finanslovaftalen fremgår, at regeringen i denne folketingssamling vil fremsætte lovforslag om tilskud til at passe egne børn i hjemmet.

Frit plejehjemsvalg

For de ældre vil regeringen sammen med Dansk Folkeparti gennemføre en række ændringer, der fra 1. juli skal sikre flere valgmuligheder, større fleksibilitet og bedre omsorg for de ældre.

Det indebærer, at de ældre i højere grad selv skal kunne afgøre, hvordan hjemmehjælpen sammensættes, og de ældre skal have frit valg på tværs af kommunegrænserne til plejehjem, plejeboliger og ældreboliger til personer, der er visiteret til disse boligformer i begge kommuner. Ældre, der er visiteret til et botilbud, skal have et retskrav på at kunne få ægtefælle eller samlever med, såfremt botilbuddet er egnet til to personer.

Selvejende ældreboliginstitutioner skal tilføres 75 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer, og der skal afsættes 150 mio. kr. til særlige tiltag på social- og sundhedsområdet. Disse penge kan bl.a. blive brugt til knoglemarvsdonation, influenzavaccination og ledsageordninger.

Den såkaldte dødepakke, der for et par år siden fjernede efterlevelsespensionen til den længstlevende af to ægtefæller, bliver afskaffet. Efterlevelsespensionen i tre måneder efter dødsfaldet genindføres.

Pensionisters problemer med at blive ensartet behandlet i kommunerne, når de søger varmetillæg, vil regeringen og Dansk Folkeparti imødegå ved at ændre reglerne for beregningen, så der med virkning fra 1. januar 2003 indføres et standardfradrag. Det vil koste det offentlige 30 mio. kr.

Og så er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at der i perioden frem til og med 2005 skal ske et generelt udgiftsløft på ældreområdet på yderligere 500 mio. kr. Den nærmere udmøntning skal drøftes med kommunerne.

Pensionsopsparing omlægges

Som led i aftalen vil Dansk Folkeparti støtte regeringens forslag om, at den særlige pensionsopsparing omdannes til en individuel pensionsopsparing. Og parterne er enedes om at give kontohaverne ret til at flytte deres indestående inklusive renter til en anden pensionsordning. Denne ret skal træde i kraft 1. januar 2003.

Ritzau