Et nyt grundlag for kædesamarbejde?

Der bør udarbejdes en vejledning om kædesamarbejder, som kun gælder for fælles indkøb, markedsføring o.l. og om ret til at bruge maksimalpriser.

INDEN FOR DET SIDSTE ÅRS TID har der været en del tale om at få indført nye muligheder for samarbejde i frivillige kæder. Nogle har endda ment, at det burde gøres lovligt for frivillige kæder, der samarbejder om indkøb osv. også at anvende faste fælles salgspriser.

For tiden eksisterer der særlige regler - bl.a. i form af en såkaldt gruppefritagelse - der gør det lovligt for virksomheder, der danner kæder inden for detailhandelen, i fællesskab at indgå aftaler med leverandører om fælles indkøb, at indgå aftaler om fælles sortiment, fælles reklame osv. Reglerne fastslår også, at det er lovligt for sådanne kæder at anvende fælles, vejledende maksimalpriser i forbindelse med kampagnetilbud på f.eks. brød eller charcuterivarer.

Reglerne om kædesamarbejde gør det desuden lovligt at have regler inden for kædesamarbejdet, så deltagerne kan forpligtes til at overholde bestemte fælles aftalte krav om detailhandelskoncepter, at rapportere samlede nøgletal for resultatet af fælles aktiviteter samt til at deltage i ERFA-grupper.

Reglerne gør det endelig lovligt inden for rammerne af et kædesamarbejde at kræve, at placering af nye forretningslokaler skal godkendes af de øvrige kædedeltagere. Tilsvarende gælder placeringen af forretningslokaler for virksomheder, der søger optagelse i kædesamarbejdet. Der er en overgrænse for sådanne kædesamarbejder. De må ikke stå for mere end 25 pct. af detailomsætningen på området.DER HAR I ÅR VÆRET DRØFTELSER mellem konkurrencemyndighederne og en række erhvervsorganisationer om mulighederne for f.eks. at ændre ovennævnte regler, så også andre end dem, der kan betegnes som detailhandelsvirksomheder, kunne gøre brug af disse muligheder. Man kunne - således som Håndværksrådet har foreslået - udvide reglerne til at omfatte håndværksvirksomheder og andre servicevirksomheder.

Under møder om disse spørgsmål er det kommet frem, at der kan være problemer i forhold til EUs konkurrenceregler, og der er bl.a. derfor også røster fremme om at ophæve de gældende danske særregler om kædesamarbejder i detailhandelen, men til gengæld lade konkurrencemyndighederne udarbejde en vejledning om kædesamarbejder

Det kan ikke afvises, at dette ville være en fornuftig udgang på de løbende diskussioner om kædesamarbejde. Desuden ville man antagelig kunne få en mere fleksibel ordning end den nuværende. Sådan siges det at være gået i Sverige, der har afskaffet den svenske gruppefritagelse for kædesamarbejde. FORELØBIG ER DER BEHOV FOR at få afklaret forholdene til EUs regler. EU har ingen særlige regler om kædesamarbejder, men kommissionen har udsendt retningslinjer for samarbejde mellem virksomheder i samme omsætningsled, hvoraf det følger, at fælles køb foretaget af virksomheder med maksimalt 15 pct. af markedet både på indkøbs- og på afsætningssiden normalt vil kunne godkendes, men den grænse behøver ikke nødvendigvis kopieres af Danmark - og den følges jo heller ikke i dag.

Der er til gengæld ikke grund til at tro, at de danske myndigheder vil søge at få det gjort lovligt for frivillige kæder at anvende fælles bindende salgspriser på den måde, det kendes fra kapitalkæder, det vil sige kæder med fælles ejer. En sådan regel ville føre til noget, der ligner karteller, og det ville være yderst kompliceret eller umuligt at udforme den, så den ikke kunne åbne for en meget kraftig og for forbrugerne uheldig begrænsning af konkurrencen i en række sammenhænge.