En typisk sag om patentkrænkelse

- Allerede under Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse af, om der kan udstedes patent på opfindelsen, kan

konkurrenten komme med indvendingen, at opfindelsen ikke er ny, og der derfor ikke skal udstedes et patent.


- I en periode på

ni måneder efter, at opfinderen har fået udstedt sit patent, har konkurrerende virksomheder mulighed for at komme med

en indsigelse til Patent- og Varemærkestyrelsen hvis de f.eks. ikke mener, at opfindelsen er ny.


- Er det mere end ni måneder

siden, at patentet er udstedt, kan konkurrenten bede Patent- og Varemærkestyrelsen om en såkaldt administrativ omprøvning,

hvor de på ny undersøger, om opfindelsen er ny.


- Næste skridt er at indbringe sagen for Patentankenævnet.

Nævnet består af 12 medlemmer med en højesteretsdommer i spidsen. Nævnet mødes ca. 15 gange om året.

Begge parter skal komme med mindst én udtalelse i sagen, og hvis en af parterne ønsker det, kan der også indkaldes

til mundtlige forhandlinger, inden nævnet træffer sin afgørelse.


I 2001 behandlede nævnet 10 sager om

krænkelse af patentrettigheder, og sagsbehandlingstiden lå i gennemsnit på 16 måneder.


- Er man ikke

tilfreds med afgørelsen i Patentankenævnet, kan man tage sagen videre til Østre Landsret og i sidste ende Højesteret.


-

Selvom man får ret i Højesteret, er sagen ikke færdig. For eventuelt at kunne få erstatning for mistede indtægter,

fordi man ikke har kunne sætte opfindelsen i produktion, skal man anlægge en erstatningssag.


- Sideløbende

kan man forsøge at få nedlagt fogedforbud mod, at konkurrenten sætter ens opfindelse i produktion.


- Under

hele forløbet anbefaler Patent- og Varemærkestyrelsen, at man allierer sig med en patentagent, der kan køre sagen

for en.