Dokumentation: Resume af Midtbank-dommen

Det følgende er Højesterets resume af Midtbank-dommen:

Sag 384/2004

Ledelsen af Midtbank A/S havde ved beslutningen om at lade banken købe egne aktier samtidig med at der foregik forhandlinger med en udenlandsk bank om køb af Midtbank, ikke overtrådt værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel

Dom afsagt den 22. december 2004

Rigsadvokaten

mod

Midtbank A/S, Steen Hove, Bjarne Kristensen Degn, Ib Schmidt Hansen og Eskild Georg Thygesen

Byretten havde fundet Midtbank samt bankens ledelse (bankens administrerende direktør, direktør, bestyrelsesformand og næstformand for bestyrelsen) skyldig i overtrædelse af forbudet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel § 35, stk. 1, jf. § 94. Byretten idømte banken en bøde på 1 mio.kr., mens ledelsen blev idømt betingede frihedsstraffe mellem 6 måneder og 1½ år. Byretten traf endvidere bestemmelse om udbyttekonfiskation hos banken af ca. 54 mio.kr. Landsretten frifandt derimod samtlige tiltalte. Den del af sagen, som med Procesbevillingsnævnets tilladelse blev indbragt for Højesteret, drejede sig om Midtbanks køb den 6. februar 2001 af 104.288 stk. egne aktier til kurs 330.

Baggrunden for sagen: Den 4. maj 2000 gav en udenlandsk bank, Svenska Handelsbanken, ved en uformel henvendelse til Midtbank udtryk for interesse i at drøfte et samarbejde mellem de to banker. Siden mødtes repræsentanter for de to banker og havde telefoniske drøftelser i august, september og oktober 2000 om et muligt salg af Midtbank. Drøftelserne førte ikke til en aftale, da parterne prismæssigt lå alt for langt fra hinanden. I midten af december 2000 blev kontakten mellem bankerne genoptaget, og der var herefter drøftelser, som førte til, at den udenlandske bank den 11. april 2001 fremsatte et tilbud til Midtbanks aktionærer om at købe alle Midtbanks cirkulerende aktier til en kurs på 850, svarende til en samlet købssum på 2,065 mia.kr. Dette tilbud blev efterfølgende accepteret af aktionærerne. Inden da var Midtbank i starten af februar 2001 blevet tilbudt at købe 104.288 stk. Midtbank-aktier af Realkredit Danmark. Midtbank accepterede tilbuddet, og handlen blev den 6. februar 2001 gennemført til kurs 330, som var børskursen.

Ligesom landsretten fandt Højesteret, at der i Midtbank og hos Midtbanks ledelse, da beslutningen om købet af egne aktier blev truffet, forelå intern viden, som, hvis den var blevet offentligt kendt, ville have været egnet til at påvirke kursdannelsen. Ved bedømmelsen af, om der i den forbindelse forelå en uhæderlig anvendelse af intern viden, lagde Højesteret vægt på, at der var tale om køb af egne aktier, og at købet ikke fandt sted for vindings skyld, men i legitimt øjemed, idet hensigten var at gennemføre bestyrelsens forud vedtagne indstilling til generalforsamlingen om udbytteudlodning ved kapitalnedsættelse i lighed med året før. Højesteret lagde ligeledes vægt på, at drøftelserne med den udenlandske bank på købstidspunktet ikke befandt sig på et fremskredent stadium, idet parterne stod langt fra hinanden med hensyn til pris og andre væsentlige aftalespørgsmål. Det var således på købstidspunkt usikkert, om Midtbank og den udenlandske bank ville nå til enighed om en pris på Midtbank, og en afklaring heraf kunne let trække ud. Endelig bemærkede Højesteret, at Midtbanks aktiekøb skete efter henvendelse fra Realkredit Danmark i henhold til en forkøbsret i en flere år tidligere indgået aktionæroverenskomst. På denne baggrund fandt Højesteret, at der uanset den interne viden hos Midtbanks ledelse ikke forelå uhæderlige forhold ved Midtbanks køb af egne aktier den 6. februar 2001. Landsrettens frifindelse blev derfor stadfæstet.