Dokumentation: Højesterets pressemeddelelse om Midtbank-sagen

Højesteret har udsendt følgende pressemeddelelse om Midtbank-sagen:

"Anklagemyndigheden rejste ved anklageskrift af 2. oktober 2002 tiltale i sagen ved retten i Herning. Tiltalen blev rejst mod Midtbank og bankens direktion og bestyrelsesformandskab bl.a. for at have købt 104.288 stk. Midtbank-aktier af Realkredit Danmark den 6. februar 2001, selv om bankens ledelse på det tidspunkt havde intern viden af betydning for aktiekursen, idet banken var i forhandlinger med en svensk bank, Svenska Handelsbanken, om fusion.

Ved Herning rets dom af 15. april 2003 blev de tiltalte fundet skyldige. Dommen blev anket til Vestre Landsret, som den 22. april 2004 frifandt de tiltalte.

Med Procesbevillingsnævnets tilladelse blev sagen indbragt for Højesteret, som i dag har stadfæstet landsrettens frifindelse af de tiltalte:

Højesterets begrundelse lyder:

"Den 6. februar 2001 købte Midtbank A/S 104.288 stk. Midtbank-aktier af Realkredit Danmark til børskursen, kurs 330. Der var på tidspunktet for købet igangværende drøftelser mellem repræsentanter for Svenska Handelsbanken og Midtbank om, hvad et tilbud fra Svenska Handelsbanken til Midtbanks aktionærer om køb af alle aktier i Midtbank - betinget af, at Svenska Handelsbanken fik mere end 90 % af aktiekapitalen og stemmeretten - skulle gå ud på for at opnå Midtbanks bestyrelses anbefaling. Afstanden mellem parterne med hensyn til prissætningen var stor, og det var usikkert, om parterne ville nå til enighed. Svenska Handelsbanken fremsatte da også først godt 2 måneder senere et tilbud til aktionærerne om køb af aktierne i Midtbank til kurs 850. Uanset disse omstændigheder tiltræder Højesteret af de grunde, der er anført af landsretten, at der efter de udvekslede prisoplæg, som ville indebære en betydelig overkurs, på tidspunktet for Midtbanks køb den 6. februar 2001 forelå intern viden i Midtbank som defineret i værdipapirhandelslovens § 34, stk. 2, 1. pkt.

Spørgsmålet er herefter, om Midtbanks køb af egne aktier er sket under tilsidesættelse af forbudet mod insider-handel i værdipapirhandelslovens § 35, stk. 1. Det følger af forarbejderne, at der - når en disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd - skal foretages en konkret vurdering af, om der foreligger uhæderlig anvendelse af intern viden, jf. betænkning nr. 1216/1991 om insider-handel side 34. Et selskabs handel med egne aktier kan have en begrundelse, der indebærer, at der trods intern viden ikke er tale om et uhæderligt forhold, jf. betænkningen side 47.

Ved afgørelsen lægger Højesteret vægt på, at Midtbanks køb - til forskel fra en typisk insider-handel - var et køb af egne aktier og ikke skete for vindings skyld, men i det legitime øjemed at kunne gennemføre bestyrelsens forud vedtagne indstilling til generalforsamlingen om udbytteudlodning ved kapitalnedsættelse i lighed med året før. Der må endvidere lægges vægt på, at drøftelserne om Svenska Handelsbankens køb, som først den 11. april 2001 førte til et tilbud til aktionærerne, ikke befandt sig på et fremskredent stadium den 6. februar 2001. Parterne stod således langt fra hinanden med hensyn til pris, og der manglede stillingtagen til væsentlige aftalespørgsmål. Det var derfor usikkert, om man ville nå til enighed, og en afklaring kunne let trække ud. I øvrigt bemærkes, at Midtbanks aktiekøb skete efter henvendelse fra Realkredit Danmark i henhold til en forkøbsret i en aktionæroverenskomst fra 1990, og at købet blev indberettet til Københavns Fondsbørs.

Under disse omstændigheder tiltræder Højesteret, at der uanset Midtbanks interne viden ikke forelå et uhæderligt forhold ved Midtbanks køb af egne aktier den 6. februar 2001. Højesteret stadfæster derfor landsrettens dom."

ha@berlingske.dk