»Dødslisten«

Ifølge flere medier ser regeringens foreløbige "dødsliste" over råd, nævn og udvalg - og liste over de institutioner, som vil miste tilskud eller opgaver - sådan ud:

Læs mere
Fold sammen
Kulturministeriet:

Følgende nedlægges:

Kulturministeriets Udviklingsfond

Public Servicerådet

DR og TV 2 Programråd

Idrætspolitisk idéprogram

Nornesalen - forskningscenter

Statens Museumsvæsen

Arkæologisk Nævn

Udvalget for dansk-grønlandsk museumssamarbejde

Kulturhistorisk Råd

Følgende analyseres nærmere:

Dansk Litteraturcenter

Musikinformationscentret

Center for Dansk Billedkunst

Danish Crafts (Informationscenter for Dansk kunsthåndværk)

Internationalt Kultursekretariat

Dansk Arkitektur Center

Kulturrådet for Børn

Miljøministeriet:

Følgende nedlægges:

Kort- og Geodatarådet

Udvalget ang. Driften af Jægersborg Hegn

Embedsmandsudvalg for De Små Øer

Naturvejlederudvalget

Vestskovudvalget

Vildtforvaltningsrådets Reservatudvalg

Mærkningsudvalget

Udvalget vedrørende Skovstatistik

Strandbeskyttelseskommissionen

Den Grønne Jobpulje

Den Grønne Fond

Vandfonden

Rådgivende Udvalg til at følge Udviklingen af Alternativer til Eksisterende Bundmalinger

Det Sagkyndige Råd om Affald af Elektriske og Elektroniske Produkter

Miljøministerens Erhvervskreds

Koordinationsudvalget for Skibsrelaterede Spørgsmål

Naturrådet

Ørestadsrådet

Fødevareministeriet:

Følgende nedlægges:

Det Rådgivende Udvalg for Tilskud til Lægivende og Biotopforbedrende Beplantninger

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Jordfordeling

Kontaktudvalget for Kartofler

Bestyrelse og Administration for Måltidets Hus

Udvalget for Smagsbedømmelse af Vin til Udførsel med Eksportrestriktioner

Fødevareministeriets Mastitisudvalg

Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Bevarings- og Besøgscentre for Gamle Danske Husdyrracer

Kåringsudvalget

Styregruppen for Græsrodsforskning

Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeressourcer

Udvalget vedrørende Dambrugserhververs Udviklingsmuligheder i forhold til Miljøkrav om Vandløbsbrugerinteresser (Dambrugsudvalget)

Udvalget vedrørende Udviklingsmulighederne for Saltvandsbaseret Fiskeopdræt i Danmark

Fødevarepolitisk Forum

Rådet for Bedre Madkvalitet

Børnekostpuljen

Det Sagkyndige Mastitisudvalg

For følgende tilpasses bevilling og evt. opgaver:

Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS)

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Følgende analyseres nærmere:

Fødevareministeriets Udvalg for Eksportfremme, Handelspolitik og Økonomisk Samarbejde

Klassificeringsudvalget for Kvæg og Får

Klassificeringsudvalget for Svinekød

Udvalget for Frugt og Gartneriprodukter

§2-udvalget for Landbrug

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskerisektorens Udvikling

Det Rådgivende Udvalg for Efteruddannelse

Det Rådgivende Udvalg for Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger

Det Rådgivende Udvalg for Art. 33 Ordningen

Det Rådgivende Udvalg for Vikarordninger

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskeriets Konsulentvirksomhed

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Jordbrugets Konsulentvirksomhed

Rådgivende Udvalg for Produktudvikling i Jordbruget

Metodeudvalget

Plantenavneudvalget

Plantenyhedsnævnet

Plantenyhedsudvalget

Plantesundhedsrådet

Udvalget for Autoriserede Jordlaboratorier

Udvalget for Autoriserede Kemiske Laboratorier

Udvalget for Frø- og Sædekorn

Udvalget for Gartneri- og Planteskoleplanter

Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer

Udvalget for Skovfrø og -planter

Vilkårsnævnet for Plantenyheder

Nordisk Metodik-komité for Levnedsmidler, Den Danske Nationalkomité

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Tilskud til Forarbejdning og Afsætningen af Jordbrugsprodukter

Fagudvalget for Havebrugsplanter og Skovtræer

Fagudvalget for Landbrugsplanter og Plænegræsser

Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg for Forsøgsfiskeri

Koordinationsgruppe for Dansk Akvakulturforskning

Overvågningsudvalget vedrørende FIUF

Overvågningsudvalget vedrørende Landdistrikterne

Tilsynsudvalget vedrørende Indkøbsforeninger vedrørende Mindre Jordbrugere

Fiskeudviklingsudvalget

Det Rådgivende Udvalg Vedrørende Sygdomme hos Akvakulturer

Trafikministeriet:

Følgende nedlægges:

Transportrådet

Jernbanerådet

Videnscenter for Kollektiv Transport i Tyndt Befolkede Områder (center i Færdselsstyrelsen)

Vejtransportrådet og Persontrafikrådet sammenlægges

Bevillingen til Danmarks Transportforskning tilpasses

Udenrigsministeriet:

Følgende nedlægges:

Det Rådgivende Udvalg for Miljøbistand til Udviklingslande

NGO-kontaktudvalget

Kontaktudvalget for Industriudvikling i Udviklingslandene

Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (Det lange Udvalg)

Udenrigsministeriets Ejendomsnævn

Specialattacheudvalget

Regeringens Havrets og Søterritorieudvalg

Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Rumænien

Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Bulgarien

Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Den blandede Kommission for Ukraine

Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Den blandede Kommission for Kina

Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Center for Udviklingsforskning (CUF), Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier samt visse opgaver fra Det Danske Center for Menneskerettigheder sammenlægges.

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Rådet for Ulandsforskning

Tilskud til enkelte mindre danske institutioner på det udenrigspolitiske område

Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Følgende nedlægges:

Forsikringsmæglerudvalget

Revisornævnet

Eksamenskommissionerne for Maskinmester- og Navigatøruddannelserne

Fragtskibsgarantiudvalget

Skibsgarantiudvalget

Ejendomsomsætningsudvalget

Byggeriets Udviklingsråd

Energimiljørådet

Det Rådgivende Energiudvalg for Industrien

Det Rådgivende Energiudvalg for Forbrugerforskning

For følgende bortfalder den offentlige støtte:

Forum for Energi og Udvikling

Byggeriets Erfaringsformidling

ETA-Danmark A/S

Foreningen Danmarks Aktive Forbrugere

Raadvadcenteret

Center for Tværkulturelt Boligarbejde

Arkitekturinstituttet

Byplanlaboratoriets Bibliotek

Boligtrivsel i Centrum

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi

Center for Ledelse (støtte afvikles over 4 år)

Dansk Design Center (støtte bortfalder i takt med øget privatfinansiering)

Dansk Center for Byøkologi (støtte bortfalder fra 2005)

Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:

Søfartens Uddannelsesråd og Uddannelsesrådet for Maskinmesteruddannelsen

To råd om hhv. regional erhvervspolitik og handelsvilkår sammenlægges

Center for Erhvervsøkonomisk Forskning nedlægges. En række af centrets aktiviteter lægges ind under Erhvervs- og Boligstyrelsen

Følgende analyseres nærmere:

Pensionsmarkedsrådet

Energitilsynet

Rådsstrukturen på søfartsområdet

Justitsministeriet:

Følgende nedlægges:

Adoptionsrådet

Fordelingsudvalget for Forældre-, Myndigheds- og Samkvemssager

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Wamberg-udvalget

Pressenævnet

Advokatnævnet

Rådet for Dyreforsøg

Det Dyreetiske Råd

Det Særlige Råd vedrørende Dyreværnsspørgsmål

Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr

Statens Våbenkontrol

Det Grønlandske Erstatningsnævn for Voldsofre

Det Færøske Erstatningsnævn for Voldsofre

Adoptionsnævnet

Abortankenævnet

Nævnet vedrørende Erstatning til Ofre for Voldsforbrydelser

Retslægerådet

Retsinformation

Datatilsynet

Politiklagenævnene

Det Kriminalpræventive Råd

Tilsynsrådet vedrørende Beskæftigelse af Indsatte

Dommerudnævnelsesrådet

Procesbevillingsnævnet

Rådet for Større Færdselssikkerhed

Færdselssikkerhedskommissionen

Socialministeriet:

Følgende nedlægges:

Narkotikarådet

Følgegruppen på stofmisbrugsområdet (Narkofølgegruppen)

Faglig følgegruppe på hjemløse-, alkohol- og sindslidendeområdet

Råd for Ældretræning

Videnscenter for Ligestilling

Ungdomsringens Klubpædagogiske uddannelse

Dansk Ungdomsklubsseminarium

Sekretariatet for Ældreforum, Formidlingscenter Nord og Institut for Pensions- og Ældrepolitik sammenlægges

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Bevillingen til Børnerådet

Bevillingen til forsøget med akutstuer

Følgende analyseres nærmere:

Sammenlægning af Psykolognævnets autorisation af og tilsyn med psykologer og andre autorisationsordninger i Sundhedsstyrelsens regi overvejes.

En række formidlingscentre og videnscentre mv. med opgaver inden for formidling, udredning, udvikling og forskning mv. finansieret af satspuljen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

Følgende nedlægges:

Partistøttenævnet

Momsudvalget

Redningsrådet

Inddelingsnævnet

Forsøgskontaktudvalget

Sygesikringsnævnet for Søfarende

Sundhedsministeriets Rådgivende Forskningsudvalg

Specialtandlægenævnet

Apotekervarenævnet

Reklamenævnet

Blodproduktudvalget

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Statens Institut for Folkesundhed

Forebyggelsescentret

Værnepligtsnævnet

Beskæftigelsesministeriet:

Følgende nedlægges:

Udbyttedelingsnævnet

Følgende tilpasses:

Bevillingen til Erhvervssygdomsudvalget tilpasses samtidig med at udvalgets opgaver reduceres

Følgende analyseres nærmere:

Sammenlægningen af Udviklingscenter for Beskæftigelse på Særlige Vilkår, Formidlingscenter Århus og The Copenhagen Center.

Sammenlægning af Landsarbejdsrådet (LAR) og Det Sociale Råd samt de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) og koordinationsudvalgene.

Forenkling af Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljørådets Service Center og Branchearbejdsmiljørådene

Arbejdsmarkedets Ankenævn

Arbejdsmiljøklagenævnet

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:

Følgende nedlægges:

Byforum

Tilskud til Udrykningsholdet

Tilskud til dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination ophører

Tilskud til den selvejende institution Indvandrerbladene ophører

Tilskud til en række mindre flygtningeforeninger ophører

Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:

Nævnet for Etnisk Ligestilling og Rådet for Etniske Minoriteter (fra 2003)

Sekretariatet for Kvarterløft flyttes til Integrationsministeriets departement

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Tilskud til Mellemfolkeligt Samvirkes minoritetsafdelinger

Tilskud til Dansk Flygtningehjælp

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling:

Følgende nedlægges:

Det Virtuelle Universitet

Teknologirådet

Center for Regional- og Turismeforskning

Regeringens IT-kreds

Tilskud til Udviklingskontrakter ophører

Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:

Råd om Teknologisk Service og Rådet for Innovation.

Institut for grænseregionsforskning lægges ind under Syddansk Universitet.

Det Danske Center for Menneskerettigheders opgaver overføres til dels sammenlægningen af Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning (CUF), Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, dels til Menneskerettighedsenheden under Udenrigsministeriet.

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

FIRST (Forskningsstyrelsens Information om Ressourcer og Stillinger).

Center for Anvendt IT

Godkendte Teknologiske Institutter (Bioteknologisk Institut, Dansk Brandteknisk Institut, Dansk Institut for Fundamental Metrologi, Dansk Maritimt Institut, Dansk Standard, Dansk Toksologi Center, DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, DHI - Institut for Vand og Miljø, dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, FORCE Instituttet, Instituttet for Designrådgivning, Teknologisk Institut).

Følgende analyseres nærmere:

Det Forskningsrådgivende System

Telebrugernævnet

Sektorforskningsinstitutioner

Undervisningsministeriet:

Følgende nedlægges:

Udviklingscentret for Folkeoplysning og Voksenuddannelse

Udviklingscenter for Tosprogede Børn, Unge og Voksne

Det Internationale Akademi for Uddannelse og Demokrati

Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse

Seminarierådet for Læreruddannelsen

Seminarierådet for Pædagoguddannelsen

Folkeskolerådet og Ungdomsskolerådet sammenlægges

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Center for Journalistisk Efteruddannelse

Gymnasierådet

HF-rådet

Udvalget for Uddannelsen til Højere Handelseksamen

Udvalget for Uddannelsen til Højere Teknisk Eksamen

Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser

Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter

IVU*C centre

Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Erhvervsuddannelsesrådet

Landbrugsuddannelsesrådet

Rådet for Social og Sundhedsuddannelserne

Produktionsskolerådet

Rådet for Almen Voksenundervisning på Grundlæggende Niveau

Erhvervsakademirådet

Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser

Samfundsuddannelsesrådet

Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd

Sundhedsuddannelsesrådet

Teknisk Uddannelsesråd

Humanistisk Uddannelsesråd

Uddannelsesrådenes Formandskollegium

Voksenuddannelsesrådet

Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne

Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinansiering

Efteruddannelsesudvalg

Øvrigt:

Følgende nedlægges:

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Færøerne under Statsministeriet

Udetillægsnævnet under Finansministeriet

Byggeplejerådet under Finansministeriet

Klassificeringsudvalget under Finansministeriet

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:

Vurderingsrådene (i alt 224 råd) under Skatteministeriet

Skyldrådene (i alt 27 råd) under Skatteministeriet

Forsvarets Pædagogiske Råd under Forsvarsministeriet

Tilskud til Det Mellemkirkelige Råd under Kirkeministeriet tilpasses.

/ritzau/