De tunge byrder

Det kommer næppe bag på ret mange virksomheder, at det i praksis er svært at få lettet de administrative opgaver,

som virksomhederne udfører for det offentlige.At det rent faktisk også forholder sig sådan, viser den rapport

om virksomhedernes administrative byrder, som regeringen netop har offentliggjort.Den dokumenterer, at det hvert år koster

virksomheder ikke mindre end 29 milliarder kr. i administration at leve op til love og regler fra det offentlige.Og hvad værre

er, selvom den borgerlige regering har forsøgt sig med regelforenkling, så er denne byrde ikke lettet nævneværdigt

i de senere år.Det er positivt, at regeringen har lavet en rapport om emnet. Det er også positivt, at der er skabt

en ny målemetode, der gør det muligt at følge udviklingen på området.Den største synder,

når det gælder administrative byder, er skatteministeriet. Her har den nuværende skatteminister gjort en ihærdig indsats

for at begrænse bureaukratiet.Men indsatsen er hæmmet af, at alle tiltag på området skal være provenu-neutrale.

Ved fremtidig regelforenkling må det være muligt at opnå det samme provenu for staten ved at se de statslige indtægtskilder

i et bredere perspektiv. Men her kan skattestoppet komme i vejen.Meget ambitiøst har regeringen sat sig som mål

at reducere de administrative byrder med 25 procent inden år 2010. Det ville unægtelig have klædt regeringen, hvis

den samtidig havde lovet virksomhederne kompensation i det omfang målsætningen ikke nås. Men så langt rækker viljen

til at bekæmpe bureaukratiet altså ikke.Skal målet nås, er det ikke nok at inddrage centraladministrationen

og ministerierne. Kommuner og styrelser efterspørger stadig flere informationer fra virksomhederne. Også her må

der en holdningsændring til.Kampen mod administrative byrder er svær. Men den skal hele tiden føres.Samtidig

kan det måske være en trøst for danske virksomheder, at problemet er internationalt. Selv i de mest udviklede markedsøkonomier

som den amerikanske og den engelske må små virksomheder udføre et omfattende administrativt arbejde for det offentlige.

Steno