Borgerne i centrum

Læs mere
Fold sammen
Danmarks borgerlige parti - de konservative - fremsatte for flere år siden forslaget om at nedlægge amterne for i stedet

at udstyre Danmark med regioner. På trods af strukturkommissionens fremlæggelse af mulige modeller til indretning af den

regionale struktur i fremtiden, så er der stadig lang vej, hvis de oprindelige ønsker, fremsat af konservative, om mere

nærdemokrati og mindre bureaukrati skal realiseres. I de næste par måneder kan strukturdebatten let udvikle sig

til et følelsesladet politisk hundeslagsmål, hvor rationelle betragtninger og sund fornuft kan blive tilsidesat til fordel

for lokalpatriotisme og politisk taburetklister.Det kan blive ren ønsketænkning, at de politiske partier viser

vilje til at gennemføre en holdbar reform, der på bedst mulig måde sætter borgeren i centrum.

Politiske

interesser

For amtspolitikerne gælder det tydeligvist om at bevare et system, der i størst muligt omfang sikrer amtsrådene

de samme beføjelser som i dag, hvorimod kommunalpolitikerne er mere optaget af at bevare kommunegrænserne, hvorfor kommunalpolitikerne

er mere lydhøre over for at fjerne amterne fra den regionale struktur.Faktum er, at der skal tilgodeses mange forskelligartede

politiske interesser.Dermed kan strukturkommissionens arbejde, som gerne skulle være startskuddet til at geare den offentlige

sektor til fremtiden, let ende med at være en fordyrende bjørnetjeneste til fremtidens Danmark, hvis Folketinget ryster

på hånden.

Ansvar i et ledI en ny regional struktur bør det tilstræbes, at ansvaret for en opgave kun

ligger hos ét forvaltningsled. Målet må være at gøre den offentlige struktur så enkel som overhovedet

muligt.De kommunale skatteopgaver kan lægges over til staten. På beskæftigelsesområdet bør det

nuværende system med kontanthjælpsmodtagere i kommunalt regi og a-kasse-forsikrede i statsligt regi lægges sammen

i et system, hvilket da også fremgår som mulighed af betænkningen fra strukturkommissionen. Hvis der er politisk

vilje, så kan der spares mange skattekroner ved en strukturreform til gavn for borgernes fremtidige velfærd i Danmark.

Det skal være slut med unødig bureaukrati, kassetænkning og ansvarsforflygtigelse. For at minimere bureaukratiet, kassetænkningen

og ansvarsforflygtigelsen bør de nye regioner ikke være skatteudskrivende forvaltningsled - det er nok at kommunerne

og staten kradser skatter ind.

Opgaver til kommunerDe fleste opgaver i amterne bør efter den kommende reform flyttes

til kommunerne. Det giver et bedre nærdemokrati og en tættere kontakt mellem borgere og forvaltning.Hertil kommer,

at amterne skal fjernes og erstattes af regioner. En øget specialisering indenfor for eksempelvis de kirurgiske områder

kan bedst ske ved oprettelsen af et mindre antal sygehusregioner.Netop en tidssvarende og sund struktur på sygehusområdet

er nødvendig, hvis vi vil have mere kvalitet i behandlingen på sygehusene.Danmark har brug for en struktur, der

med udgangspunkt i virkeligheden sætter borgerne i centrum.