Billigere at klage over skatten

Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der vil gøre det fuldstændig omkostningsfrit for skatteydere, der vinder en

retssag mod skattefar. Flertal sikret med Venstre og Dansk Folkeparti.


Det burde være indlysende i et retssamfund som det

danske, at det ikke må koste noget at være uskyldig.


Men det princip gælder ikke for danske skatteydere. I

dag skal de betale sagsomkostninger, selv om de bliver pure frifundet ved en retssag. Det finder regeringen dybt urimeligt, og det

har man nu gjort noget ved.


Regeringen har netop fremsat et lovforslag, som sikrer, at uskyldige skatteborgere holdes skadefri,

hvis de vinder over skattemyndighederne.


Formålet med lovforslaget er at styrke borgernes retssikkerhed.


Regeringen

vil sikre, at en skatteyder, som har vundet sin sag, ikke står tilbage med et økonomisk tab, når man har fået

fuldt medhold eller medhold i sagen i overvejende grad.


I dag er det sådan, at hvis man vinder sagen, så får

man kun dækket 50 pct. af udgifterne.


Er sagen af principiel karakter, så får man i dag dækket 85 pct.

af omkostningerne. Det vil der med det nye lovforslag blive lavet om på.


- Får man medhold i mere end 50 pct. af

punkterne i en sag, så vil man i fremtiden få dækket alle omkostninger. Og for at sikre, at reglerne ikke udnyttes,

skal skatteyderne efter den nye lov selv betale halvdelen af sagsomkostningerne, hvis der gives medhold i mindre end halvdelen af søgsmålet,

siger de konservatives skattepolitiske ordfører Charlotte Dyremose.

Principiel

Er sagen af principiel karakter, så

er det i dag sådan, at man får dækket 85 pct. af udgifterne. Med det nye lovforslag vil man fremover få dækket 100

pct. af sagsomkostningerne.


- Skatteydere, der fører en principiel sag, kommer ikke til at skulle betale, når myndighederne

fører sagen videre til en højere instans. Det er i alles interesse, at principielle spørgsmål bliver afgjort

ved en domstol, og det skal den enkelte skatteyder ikke betale for, siger Charlotte Dyremose.


Den foreslåede ordning går

i hovedtræk ud på, at skatteyderens rådgiver senest 14 dage efter sin første henvendelse til klageinstansen

sender et overslag over sagens skønnede udgifter.


Samtidig med, at klageinstansen træffer afgørelse i sagen,

skal instansen komme med en vejledende udtalelse om, hvorvidt skatteyderen har fået fuldt eller overvejende medhold i sagen.


Charlotte

Dyremose oplyser, at det politiske flertal allerede er sikret med Dansk Folkeparti.

UrimelighederI sensommeren opfordrede den

daværende skattepolitiske ordfører, trafikminister Flemming Hansen, skatteydere til at skrive til Det Konservative Folkeparti,

hvis de havde været udsat for urimeligheder. Responsen var overvældende, og noget af det, der gik igen, var de helt urimelige

omkostninger ganske almindelige skatteydere havde haft for at bevise deres uskyld i skattesager.


Et eksempel var en skatteyder,

som ved en fejl kom til at indbetale 10.000 kr. for meget i moms.


På den baggrund konkluderede Told & Skat, at skatteyderen

så måtte have tjent 50.000 for meget.


Sagen havnede i Skatteankenævnet, hvor Told & Skat tabte sagen.


Tilbage

står en "glad" mand med sagsomkostninger på ca. 200.000 kr. - plus ca. 100.000 kr. til revisor, idet skattevæsenet

så ville have dokumentation på alt andet.


- Det hører ikke hjemme i en retsstat. Uskyldige mennesker skal

ikke straffes. Det skal de skyldige.


- Det er en uhørt overskridelse af ganske almindelige retsprincipper og sund fornuft.

Det skal være slut med, at skattemyndighederne kan spekulere i, at skatteborgerne ikke tør eller har råd til at

klage. Vi skal have retssikkerheden og retfærdigheden tilbage i skatteforvaltningen. Det sikrer vi med lovforslaget, der gør

det gratis at være uskyldig, siger Charlotte Dyremose.