Bedre grundlag for regelforenkling

Faglig chef, Henrik Friis fra Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) kritiserer i ErhvervsBladet den 1. marts en ny metode til

at måle virksomhedernes administrative byrder.Kritikken går på, at virksomhederne fremover ikke inddrages

i målingerne, og at embedsværket i stedet udvikler en kunstig model, som skal regne byrderne ud.Den fremførte

kritik bygger på en række misforståelser, som jeg gerne vil gøre rede for.Lad mig starte med at slå

fast, at vi udvikler en ny metode til at måle virksomhedernes administrative byrder, for at skabe et bedre grundlag for regelforenkling

og andre initiativer, der kan bidrage til at nå regeringens ambitiøse mål om at lette virksomhedernes administrative byrder

med op til 25 pct. i 2010.

Målinger nødvendige

I dag har vi kun sporadisk viden om præcis hvilke lovområder,

der volder virksomhederne besvær.Ved at lave detaljerede målinger af, hvor meget tid virksomhederne bruger på

at efterkomme hver enkelt lov eller regel, finder vi ud af, hvor der bør sættes ind med regelforenkling og andre administrative

lettelser for erhvervslivet. Den nye metode vil derfor være et unikt redskab i regeringens indsats for administrative lettelser.Det

er forkert, at virksomhederne ikke inddrages i de kommende målinger.Når målingerne er gennemført om

ca. to år, vil vi have interviewet mindst 1.000 virksomheder.Og i modsætning til den nuværende metode til

at måle byrderne, vil alle interviews foregå ude på virksomhederne.Ved at sidde i ro og mag ude i virksomhederne

og gennemgå de administrative processer, som virksomhederne udfører for at leve op til kravene fra det offentlige, forventer

vi at få en meget større viden om, hvor "skoen trykker".

SammenligningerEn anden fordel ved den

nye målemetode er, at den egner sig til at lave sammenligninger med andre lande. Danmark er ved at etablere et internationalt

metodesamarbejde med bl.a. Holland, Sverige, Norge og England.Samarbejdet vil give en unik mulighed for at finde ud af, om

vi er i Danmark pålægger virksomhederne flere byrder, end de gør i andre lande.Vi er glade for, at FFR bekymrer

sig om at lette virksomhedernes administrative byrder og håber, at I også vil bidrage med gode regelforenklingsforslag,

når målingerne er gennemført.