Amtssparekassen Fyn fik mindre overskud

Amtssparekassen Fyn i Odense fik et 2001-overskud før skat på 144,5 mio. kr. mod 149,2 mio. kr. året før. Nettoresultatet

er opgjort til et overskud på 97,3 mio. kr. mod 104,1 mio. kr. i 2000.


Basisindtægterne løb op i 535,3 mio.

kr. mod 527,1 mio. kr. året før, der dog indeholdt engangsindtægter på 23,5 mio. kr.


Banken venter en

basisindtjening i indeværende år på mellem 535 og 540 mio. kr., og det samlede resultat før skat ventes at

blive et overskud på 130 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 13 pct., hvilket giver anledning til

en bonusudbetaling på 3000 kr. per medarbejder i form af medarbejderaktier. Bankens bonus udløses, blandt andet hvis forrentningen

af egenkapitalen overstiger forrentningen af en 10-årig statsobligation plus et risikotillæg på fire pct.point.


Sparekassens

ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende og foreslår, at der udbetales et uændret udbytte på 25 pct. for

året.


Netto rente- og gebyrindtægterne er opgjort til 648,2 mio. kr. mod 526,8 mio. kr. i 2000, og kursreguleringerne

gav en indtægt på 15,3 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. året før.


Samtidig havde Sparekassen andre indtægter

på 19,7 mio. kr. mod 31,3 mio. kr.


Beholdningsafkastet er samlet opgjort til 47,9 mio. kr., hvilket betegnes som et meget

tilfredsstillende resultat set i lyset af "de betydelige udsving på de finansielle markeder" i 2001. Året før

havde Amtssparekassen et beholdningsafkast på 48,8 mio. kr.


På udgiftssiden kostede personalet og administrationen

346,3 mio. kr. mod 333,8 mio. kr., og der er afskrevet 11,8 mio. kr. på aktiverne mod 16,0 mio. kr. året før.


I

lighed med branchen som helhed er hensættelserne steget pænt, og Amtssparekassen har sat 79,6 mio. kr. af på denne

post mod 66,6 mio. kr. i 2000.


Indlånene er steget fra 6245 mio. kr. til 6592 mio. kr., og udlånene er samtidig steget

fra 7681 mio. kr. til 7915 mio. kr. Den samlede balance var ved udgangen af året på 15.617 mio. kr. mod 14.915 mio. kr.

ved udgangen af 2000. Fremgangen skyldes stigende kundetilgang, der ikke mindst tilskrives sammenlægningen af BG-Bank og Danske

Bank, skriver Amtssparekassen Fyn i regnskabsmeddelelsen. Banken har opgjort solvensprocenten til 11,3, og hvis der ses alene på

kernekapitalen er solvensen 9,1 pct.