Ændringer i fonde

Fondene administrerer ca. 680 mio. kr. årligt, der kommer fra erhvervene selv og yder tilskud til erhvervs- og fødevarerelaterede

aktiviteter inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.Jeg vil fremhæve to ændringer, der får

særlig betydning for fondenes arbejdsvilkår:l nye regler for sammensætning af bestyrelsernel udvidelse

af de formål, som fondsmidlerne kan anvendes tilDen ny måde at sammensætte fondenes bestyrelser betyder, at

offentlige interesser får en bredere sammensætning, ligesom de fremover indgår med større styrke i fondsbestyrelserne.Erhvervenes

bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes sikre et bredere erhvervsmæssigt grundlag, hvilket blandt andet betyder, at økologiske interesser

er sikret plads i alle relevante fondes bestyrelser.Fondene ledes af selvstændige bestyrelser, som efter de nye regler

udpeges af ministeren efter indstilling fra en række erhvervsorganisationer, Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens

Erhvervsråd, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.De 14 produktionsafgiftsfondes indtægter

kommer primært fra en række produktionsafgifter, mens de to promilleafgiftsfonde og Fonden for Økologisk Landbrug

er baseret på statslige midler betalt af et provenu fra pesticidafgiften. Som udgangspunkt vil 2/3 af pladserne i bestyrelserne indstilles

af erhvervsinteresserne i enighed, mens de resterende medlemmer bliver repræsentanter for offentlige interesser. I de to promilleafgiftsfonde

deles de 11 pladser dog næsten ligeligt med 5 offentlige repræsentanter, da promillefondsmidlerne er statslige midler.For

alle fonde gælder imidlertid, at de enkelte fonde ikke kan domineres af interesser tilknyttet en enkelt virksomhed, ligesom

det påhviler den enkelte bestyrelse at sikre, at bestyrelsesmedlemmer, der i konkrete sager måtte være inhabil,

ikke deltager i behandlinger af sådanne sager. Fondene får fremover deres formål udvidet. Blandt andet vil fondsbestyrelserne kunne

foreslå også at bruge penge til dyrevelfærd samt medfinansiering af EU-initiativer. Desuden kan ministeren pålægge

promilleafgiftsfondene at finansiere kompensationsordninger i forbindelse med dyrkning af genetisk modificerede afgrøder og

spredning af genetisk modificeret materiale. I det kommende halvår skal vi i gang med at udpege nye bestyrelser, modernisere

fondenes vedtægter og udarbejde nye retningslinier for fondenes administration.Jeg vil udnytte de muligheder, som loven

giver for at skabe synlighed og gennemsigtighed om fondenes mange aktiviteter, der er af stor betydning for landbrugs- og fiskerierhvervets

udvikling.