Sommerhusejer: Skal konen med på skødet?

I denne uges brevkasse bliver der spurgt, hvilke fordele der kan være ved at dele ejerskabet af et sommerhus.

En læser er i denne uges brevkasse interesseret i, hvilke fordele der er ved at dele ejerskabet af et sommerhus med en ægtefælle. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kære brevkasse

Min kone og jeg har bopæl i Tyskland og har et sommerhus i Danmark. På skødet over sommerhuset er det kun mit navn, der optræder. Vi vil gerne vide, om det er en god idé at få min kones navn med på skødet, og hvilke omkostninger det er forbundet med.

Min kone er tysk statsborger, mens jeg har beholdt mit danske statsborgerskab. Vi har formuefællesskab.

Med venlig hilsen

A.J.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Kære A.J.,

Hvis din hustru skal »med på skødet« på jeres sommerhus, er det at betragte som et salg af en del af ejendommen til hende. Det kan efter de danske formueregler for ægtefæller være en fordel for din hustru at være medejer af sommerhuset, hvis det måtte vise sig, at din bodel er negativ ved en eventuel skilsmisse. Eller at du kommer under konkursbehandling og på den måde mister dine aktiver – og hun derfor ikke får andel i en eventuel friværdi i sommerhuset, som så går til dine kreditorer.

Der er kun begrænset adgang for udlændinge til at købe fast ejendom i Danmark. Såfremt din hustru ikke har fast bopæl i Danmark, hvad jeg forstår ikke er tilfældet, og hun heller ikke tidligere har boet i landet i en periode på mindst fem år, kræves en særlig tilladelse fra Justitsministeriet – nu Civilstyrelsen. De fem år behøver ikke udgøre en sammenhængende periode, og også danske statsborgere skal leve op til bopælskravet.

Køb af sommerhus – særlige regler

Andre regler gælder imidlertid, når det drejer sig om EU-borgeres adgang til at købe fritidsbolig i Danmark. For at købe et sommerhus er det nemlig ikke tilstrækkeligt at være EU-borger, for her falder man igen tilbage på hovedreglen og bopælskravet. For sommerhuse gælder det derfor, at man uanset statsborgerskab skal have fast bopæl i Danmark på erhvervelsestidspunktet eller tidligere have haft bopæl i Danmark i en periode på mindst fem år.

Undtagelse til fem års reglen

Selv om din hustru ikke lever op til bopælskravet i hovedreglen, kan der alligevel være mulighed for, at hun kan opnå tilladelse til at købe et sommerhus i Danmark. Der gælder nemlig en undtagelse hertil, såfremt man har en særlig tilknytning til landet. En sådan særlig tilknytning kan være, at man har nær familie, der bor i Danmark, eller i øvrigt har en erhvervsmæssig, kulturel eller økonomisk tilknytning til landet eller til selve ejendommen. Eller at man tidligere har været på ophold i Danmark.

Om Justitsministeriet herefter giver sin tilladelse, beror på en samlet vurdering af ansøgerens forhold. I 2015 gav Justitsministeriet en sådan tilladelse i 286 tilfælde, og i samme periode blev der givet 122 afslag på ansøgninger (ifølge Folketingets EU oplysning).

Civilstyrelsen overtog med virkning fra 9. juli 2018 kompetencen til blandt andet at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven. Det betyder, at fra og med 9. juli 2018 skulle ansøgninger om tilladelse til at erhverve fast ejendom fra personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, og henvendelser herom rettes til Civilstyrelsen. Skemaet fra Justitsministeriet kan fortsat anvendes til ansøgning.

Ved tidligere praksis har Justitsministeriet lagt hovedvægten af tilknytningsvurderingen på, om ansøgeren regelmæssigt igennem en længere periode har holdt en væsentlig del af sine ferier i Danmark. Mens 25 ferieophold af en uges varighed over en periode på 25 år eller mere som altovervejende hovedregel i sig selv vil være udtryk for en særlig tilknytning til Danmark, vil der kun helt undtagelsesvist anses at foreligge en sådan tilknytning ved ferieophold, der fordeler sig over kortere tid end en ti-årig periode – uanset hvilke øvrige tilknytningsmomenter der måtte kunne peges på.

Hvis en ansøger tidligere har boet fast i Danmark i en periode af mindst seks måneders varighed, vil dette ligeledes indgå i vurderingen.

I den samlede tilknytningsvurdering indgår det ligeledes, om ansøgeren har særlig familiemæssig tilknytning til Danmark. Det kan f.eks. dreje sig om ansøgere, som har forældre eller bedsteforældre her i landet, som de pågældende har hyppig kontakt til. Det kan ligeledes dreje sig om ansøgere, hvis ægtefælle har bopæl eller anden særlig tilknytning til Danmark i erhvervelseslovens forstand.

Det indgår bl.a. også i den samlede tilknytningsvurdering, om ansøgeren har særlig sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark. Det kan foruden kendskab til det danske sprog f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har særligt kendskab til dansk historie, kulturliv og samfund og f.eks. holder sig orienteret via danske medier, er tilknyttet eller deltager i danske foreninger eller kulturinstitutioner i udlandet eller lignende.

Foreligger der helt særlig tilknytning til den konkrete ejendom, der søges tilladelse til at erhverve, vil tilknytningskravet til Danmark kunne lempes. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har afholdt en stor del af sine ferieophold på den pågældende ejendom, eller hvis ejendommen er eller har været i ansøgerens families eje.

Erhvervelse ved arv eller ved bodeling

Der findes endnu en undtagelse til hovedreglen om bopælskrav, hvis man erhverver et sommerhus på et andet grundlag end en direkte handel. Står man som udlænding således til at arve et sommerhus i Danmark, er kravet om bopæl ikke en forhindring for dette.

Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle efter en skilsmisse overtager et sommerhus, som vedkommende ellers ikke umiddelbart ville være berettiget til at købe, hvis en efterlevende ægtefælle overtager sommerhuset i forbindelse med at hensidde i uskiftet bo, eller hvis sommerhuset modtages som en gave fra en nærtstående.

Hvis din hustru arver sommerhuset i forbindelse med, at du afgår ved døden før hende, kan hun altså godt eje sommerhus i Danmark.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann

Advokat (H)

http://www.ForumAdvokater.dk