Når arven efter en bror skal deles mellem en levende og en afdød bror

En enkemand skal i denne uge have gode råd i forbindelse med fordelingen af et hus, et millionbeløb og aktier mellem en levende bror og familien til en afdød bror.

I denne uges brevkasse spørges der ind til arvens fordeling mellem en levende og afdød bror. Fold sammen
Læs mere

Kære brevkasse

Vi står i en situation, hvor en arv fra én søskende (A) skal fordeles blandt de to øvrige søskendes familier (B og C).

Vi er tre brødre:

A: 86 år, enkemand uden fælles børn, men hustruen havde et barn ved ægteskabets indgåelse. Han har givet dette barn et beløb for at afskrive sig retten til at arve efter vores bror, der herefter har modtaget brev fra skifteretten om, at han har overtaget boet til fri rådighed. Han har et hus, ca. 1,5 mio. kr., og aktier for ca. 600.000 kr. Han vil ikke skrive testamente, men ønsker, at arven efter ham skal gå til familien og deles efter arvelovens generelle bestemmelser.

B: Er afgået ved døden. Enken lever, og der er to børn i ægteskabet.

C: 74 år og gift og to fælles børn.

Såfremt A dør først: Hvordan fordeles arven mellem B, og C og til hvilken boafgift-arveklasse. Der forventes at være en pæn aktiegevinst i depotet: Skal der betales skat heraf, eller er boet fritaget for aktiebeskatningen.

Med venlig hilsen

J.M.

Jeg forstår, at der er tre søskende. A har ikke livsarvinger og har ikke oprettet testamente. Det følger af arveloven, at det så er forældrene, der arver. De lever ikke, og så er det deres børn, der arver. Det følger af arvelovens § 2, stk. 2.

Bs enke arver ikke, men Bs livsarvinger træder i Bs sted.

Det betyder, at arven efter A i dit eksempel skal gå med ¼ til hver af Bs børn og ½ til C.

Boet skal betale dødsboskat, hvis enten boets nettoformue på dødsboets skæringsdag eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger 2.839.100 kr. i 2018 (2.776.800 kr. i 2017). Nettoformuen er dødsboets aktiver minus dødsboets gæld. Skæringsdagen kan tidligst ligge på dødsdagen.

I et privat skiftet bo er den seneste skæringsdag et-årsdagen efter dødsdagen. I et bobestyrerbo er den seneste skæringsdag derimod to-årsdagen efter dødsdagen. Med til formuen regner Skattestyrelsen alt, hvad der er i boet på skæringsdagen samt det, der allerede er udloddet som arv. Når værdien af aktiverne opgøres, skal gæld ikke trækkes fra.

Ved bedømmelsen af, om boet skal betale dødsboskat, skal:

  • En ejendom, som boet kunne sælge skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, holdes uden for boets aktiver, hvis den ikke er solgt til andre end arvinger.
  • En eventuel restskat eller overskydende skat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden holdes uden for både aktiver og nettoformue.

Hvis blot en af beløbsgrænserne er overskredet, skal boet betale dødsboskat.

Er grænsen ikke overskredet, skal der ikke betales dødsboskat og ej heller skat af gevinst på værdipapirer.

Det er en god idé at skrive testamente, om ikke andet så for at spare boafgift (tidligere kaldet arveafgift). Boafgiften for søskende er 36,25 pct., men den kan reduceres ved at indtænke en velgørende forening, der betaler boafgiften.

Hvis der ikke er oprettet testamente, vil afgiften ved en bobeholdning på en mio. kr. være 329.987,50 kr. (med et bundfradrag 2018). Netto vil der være 670.012,50 kr. til fordeling.

Indsættes en velgørende forening, sådan at foreningen betaler boafgiften, vil der til fordeling være netto 700.000 kr. En gevinst for arvingerne på ca. 30.000 kr. Den velgørende forening vil netto (efter betaling af boafgift) få ca. 80.000 kr. og samlet spares boafgift med 108.750 nettokroner. Det er mange penge i et land, hvor nettokroner skal ganges med to for at finde et sammenligneligt værdital.

Desværre ser jeg som bobestyrer mange testamenter, hvor denne fordel ikke er udnyttet.

Du kan på hjemmesiden www.detgodetestamente.dk læse mere om 33 foreninger, der alle arbejder for, at kendskabet til denne fordel bliver udbredt. Hvis du i dit testamente betænker en af de omfattede foreninger, får du et tilskud til dit testamente på op til 5.000 kr.

Med venlig hilsen
Allan Ohms, advokat (H) og mediator
ForumAdvokater.dk