Det dobbelte fradrag, der forsvandt med halvsøskendes arv

Der er i denne uges brevkasse et spørgsmål til fradragene ved en arv fra moderen, når der er halvsøskende inde i billedet.

En læser er i denne uges brevkasse kommet i konflikt med skifteretten om et fradrag i forbindelse med arv fra moderen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Kære brevkasse

Jeg har et spørgsmål efter at have været i kontakt med skifteretten.

I 1980 døde min far. Han havde fra første ægteskab to døtre. Efter hans død blev der skiftet i forhold til disse to, mens min mor hensad i uskiftet bo.

Nu er min mor så gået bort, og der skal skiftes i forhold til mig.

Min forventning var, at der nu ville være dobbelt bundfradrag, når der skulle ske skifte. Et fra min fars død og det uskiftede bo i forhold til mig og et fra min mor. Skifteretten mener imidlertid, at det ene bundfradrag er anvendt af mine halvsøskende i 1980.

Mig bekendt var der i 1980 andre afgiftsregler for dødsboer end i dag. Så vidt jeg ved indførtes der først bundfradrag i 1995 og en afgift på 15 pct. i forhold til nærtstående, mens der tidligere var afgifter stigende i forhold til arvens størrelse.

Ved kontakt med skifteretten har jeg bedt om en forklaring på, hvordan der kan være anvendt et bundfradrag af mine halvsøskende i 1980, når bundfradraget ikke var indført. Men man har ikke kunnet forklare dette. Man har blot fastholdt, at det er tilfældet, og at der alene er et bundfradrag ved det skifte, der nu skal ske.

Kan brevkassen belyse dette?

Med venlig hilsen

C.H.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Jeg mener, du har ret, og at skifteretten altså tager fejl.

Der blev fra d. 1. juli 1995 indført helt nye regler om boafgift, som erstattede de gamle regler om arveafgift. Ægtefæller anses som to arveladere, uanset hvilken formueordning de har i deres ægteskab.

Ved beregningen af boafgiften blev der indført et bundfradrag på 180.000 kr., som pristalsreguleres. Ved dødsfald i 2018 er bundfradraget på 289.000 kr. Det afgørende for størrelsen af bundfradraget er ikke boets afslutning, men tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, dvs. datoen for dødsfaldet eller for imødekommelsen af begæring om skifte af uskiftet bo.

Er der tale om skifte af uskiftet bo efter den længstlevendes død, er der to bundfradrag, et for manden og et for hustruen. Da længstlevende sad i uskiftet bo med fællesbørn til sin død, er der to bundfradrag, uanset et partielt skifte med særbørnene i 1980. Dette følger direkte af BAL § 46, stk. 1, der lyder:

»Ved skifte af et uskiftet bo efter denne lovs ikrafttræden, hvor førstafdøde er afgået ved døden før lovens ikrafttræden, fratrækkes ved beregning af boafgifterne det fulde bundfradrag efter § 6 i førstafdødes boslod uden hensyn til, om en del af fællesboet eller førstafdødes særeje er skiftet før lovens ikrafttræden«.

Reglen gælder, uanset om det uskiftede bo skiftes i længstlevendes levende live eller ved længstlevendes død, og uanset om førstafdøde er død før d. 01.04.1964. Reglen gælder derimod ikke, hvis længstlevende ikke har siddet i uskiftet bo eller (efter de tidligere regler) har siddet i uskiftet bo med statskassen.

I en retsafgørelse (TfS 1996.237 SKD) er det fastslået, at når et uskiftet bo skiftes ved længstlevendes død, gives der to bundfradrag: Et i den del af boet, der falder i arv efter førstafdøde, og et i den del, der falder i arv efter længstlevende. Der gives kun et bundfradrag, når den længstlevende afgår ved døden uden at have siddet i uskiftet bo.

Når det uskiftede bo skiftes efter d. 01.07.1995, beregnes afgiften af førstafdødes del af boet, som om disse værdier er de eneste, der er faldet i arv efter førstafdøde. Der skal således ikke tages hensyn til, om førstafdøde ved sin død efterlod sig et fuldstændigt særeje, som blev skiftet i forbindelse med dødsfaldet. Der skal heller ikke tages hensyn til arv, som ved et partielt skifte af det uskiftede bo er udlagt før d. 01.07.1995.

Som et kuriosum kan jeg nævne, at der ifølge en dom fra 1998 (TfS 1998.507 V) er givet tre bundfradrag. Manden døde. Hans ægtefælle fik boet udleveret til uskiftet bo før den nye lov trådte i kraft 1. juli 1995. Mandens arvinger gav skifteafkald og hustruen giftede sig på ny. Ægtefællen døde efter lovens ikrafttræden og der blev givet bundfradrag for manden, hustruen og den ”nye” ægtefælle. Der udløses fuldt bundfradrag, selvom der som i din sag er foretaget partielt skifte med udlodning.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk