Annonce
Annonce

En effektiv Kollektiv trafik – i alles interesse

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af Michael Svane, DI Transport

Det er vigtigt for erhvervslivet, at den kollektive transport leverer effektiv og sammenhængende mobilitet for pendlerne. Det er også i erhvervslivets interesse, at den kollektive transport bidrager til at aflaste vejnettet, så der er mere plads til den del af erhvervstransporten, der er afhængig af vejnettet.

DI har bedt COWI analysere, hvad det vil betyde for trængslen på vejene, hvis f.eks.10 pct. af passagererne i den kollektive trafik vælger bilen i stedet. Beregningerne viser, at der er er god samfundsøkonomi i at sørge for, at den kollektive trafik er et attraktivt alternativ til bilen.

Det er også i erhvervslivets interesse, at der er en god kollektiv trafikbetjening af erhvervsområder. Ovennævnte analyse viser, at der er flere erhvervsområder rundt om i landet med mange arbejdspladser og stor værditilvækst, men en relativt ringe kollektiv trafikbetjening.

Effektiv mobilitet
Hvert år giver stat, regioner og kommuner tilsammen i størrelsesordenen 8,5 mia. kr. i driftstilskud til den kollektive transport.  Det er i erhvervslivets interesse, at man sikrer mest mulig mobilitet for pengene.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde i juni 2017 en sektoranalyse, som viser, at der er et betydeligt potentiale for at effektivisere togdriften gennem ændret organisering og styring. Det største potentiale for økonomiske forbedringer ligger i scenarier, hvor man i højere grad end i dag anvender udbud. Politisk står valget mellem en fortsat effektivisering af DSB og udbud. Det er værd at bemærke, at en væsentlig konklusion i analysen er, at det er dyrt for samfundet at skifte strategi undervejs. I juni 2017 blev der indgået en politisk aftale om at sende flere togstrækninger i udbud.

Et skub i den rigtige retning
Regeringen har senest sammen med Radikale Venstre aftalt at udbyde S-togene i forbindelse med en omlægning til førerløs teknologi.

Aftalen har det rette sigte og ikke mindst perspektivet med førerløse S-tog vil give et betydeligt skub til togtrafikken. Der regnes med op til 12-13 mio. passagerer flere.
Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes med at realisere de betydelige potentialer, som der ligger i udbud. Det er naturligt, at fjerntogstrafikken i en årrække fremover udføres af DSB. Derimod bør man fortsat holde fast i løbende af udbyde relevante dele af den regionale togtrafik.

Når der gennemføres vurdering af de samfundsøkonomiske og erhvervsmæssige perspektiver ved konkrete projekter, er det ofte vejprojekter, der har det højeste afkast, mens investeringer i kollektiv transport ofte har et lavere afkast.

Der dog en række væsentlige perspektiver forbundet med kollektiv transport, som ikke nødvendigvis indgår i en klassisk samfundsøkonomisk analyse blandt andet den betydning, som kollektiv transport har for at sikre en velfungerende trafikafvikling i større byområder. Når man analyserer projekter enkeltvis, så opfanger man for eksempel ikke de fordele, der er forbundet med at have et samlet kollektivt transportsystem.

Den kollektive trafik er under pres fra den teknologiske udvikling i form af førerløse biler. Også nye forretningsmodeller som samkørsel og delebiler m.v. vinder hastig indpas i danskernes trafikale hverdag. Denne udvikling stiller krav til den måde, hvorpå vi organiserer den kollektive trafik. Tilsvarende er det væsentligt at sikre, at investeringerne tager højde bedst muligt for den teknologiske udvikling.

Den kollektive trafik vil være en del af fremtidens mobilitet. En afgørende forudsætning er et øget fokus på kunderne og på markedsmæssige løsninger. Den kollektive trafik vil med andre ord stå over for en stigende kommercialisering.


Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her