Danske virksomheder anvender flere udenlandske eksperter – det er godt for produktiviteten

Novozymes beskæftigede ved udgangen af 2014 6. 500 personer. Foto: Sophia Juliane Lydolph Fold sammen
Læs mere

Der er for tiden meget fokus på indvandring – og i særdeleshed indvandring af flygtninge. Indvandring er dog andet end flygtninge og mennesker med meget lave uddannelsesmæssige kvalifikationer. I den anden ende af kvalifikationsskalaen er der indvandring af udenlandske eksperter, der er med til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. Med hensyn til disse udenlandske eksperter i Danmark er der tre tydelige tendenser. Der bliver flere af dem; de kommer i stigende grad fra fjerne lande i forhold til Danmark; og flere og flere af dem er pendlere.

Der findes ikke en officiel opdeling af indvandrere i »eksperter« og »ikke-eksperter«. Danmarks Statistik inddeler dog job i Danmark i forhold til de kvalifikationer, der kræves for at bestride disse (den såkaldte DISCO-fagklassifikation). I det følgende er udenlandske eksperter opgjort som udlændinge ansat til: Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område.

I en tidligere analyse fra Rockwool Fonden er det dokumenteret, at i de private virksomheder, der ansætter sådanne udenlandske eksperter, vokser produktiviteten mere end i virksomheder, der ikke ansætter udenlandske eksperter. Inden for fremstillingssektoren er der i løbet af fem år tale om ca. fem procent højere produktivitet end i virksomheder, der ikke ansætter udenlandske eksperter – og inden for servicesektoren er der tale om ca. syv procent. Disse produktivitetsstigninger er ikke udelukkende et resultat af at ansætte udenlandske eksperter, da der kan være andre årsager til, at de virksomheder, der ansætter udenlandske eksperter, er inde i en udvikling med en gunstig produktivitetsudvikling. I en efterfølgende og nu opdateret analyse er det dog dokumenteret, at en del af forklaringen på den højere produktivitet er, at produktiviteten vokser som følge af at ansætte udenlandske eksperter – og det interessante er, at den vokser mere, end når der blot ansættes danske eksperter. I analysen følges sammenlignelige virksomheder, hvor nogle ansætter danske eksperter, mens andre ansætter udenlandske. Det viser sig, at i løbet af en treårig periode bliver de øvrige højtuddannede ca. en procent mere produktive i de virksomheder, der ansætter mindst én udenlandsk ekspert – i forhold til de virksomheder, der kun ansætter danske eksperter. En mulig forklaring er, at det er lettere for virksomheder at finde de særlige kompetencer, de har brug for, når de ikke kun begrænser sig til at søge medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Disse særlige kompetencer betyder, at den viden, der allerede er i virksomheden, bliver mere værdifuld og anvendt bedre.

Konkret viden om eksportmarkedet

En helt konkret viden blandt udenlandske eksperter, der tilsyneladende spiller en væsentlig rolle, er kendskab til eksport­markeder. Ansættelse af udenlandske eksperter øger således sandsynligheden for, at en given virksomhed eksporterer med knap tre procentpoint, og den andel af en virksomheds produktion, der eksporteres, vokser med ca. 1,5 procent.

De udenlandske eksperter er derfor rigtigt værdifulde for danske virksomheder, og dermed også for det danske samfund. Et interessant spørgsmål er, hvordan det så er gået med Danmarks evne til at tiltrække og fastholde disse værdifulde udenlandske eksperter? Svaret er, at de danske virksomheder anvender flere og flere udenlandske eksperter.

I hosstående figur illustreres udviklingen i den andel, som de udenlandske eksperter udgør af alle eksperter – udenlandske og danske – i private danske virksomheder, hvor der er flere end ti ansatte.

Omkring årtusindskiftet udgjorde de udenlandske eksperter omkring fire procent, og den andel er i 2013 vokset til næsten ni procent. I figuren ses et fald fra 2009 til 2010, hvilket formodentlig skyldes, at Danmarks Statistik skifter opgørelsesmetode. Ses der på antallet af udenlandske eksperter, er der i 2013 ca. 17.000. Det er klart flere end i tidligere år, om end det ikke er muligt at sammenligne antallet fra før 2010 med antallet efter 2010. Fra 1997 til 2009 er der dog en stigning i antallet på ca. 310 procent, og der er yderligere en stigning på 14 procent mellem 2010 og 2013. Der er således ikke noget, der tyder på, at finanskrise eller andet har brudt tendensen til, at virksomhederne bruger flere og flere udenlandske eksperter.

Stigning i antal pendlere

Af figuren fremgår også en anden interessant udvikling. Der er en markant stigning i udenlandske pendlere, der arbejder som eksperter i Danmark, men som har bopæl i et andet land. Det er formodentlig også et udtryk for en fremadskridende globalisering. Eksperterne har i voksende grad deres hjemlige base i ét land, samtidig med at de rejser ud i verden for at arbejde i de lande, hvor de er mest værdifulde.

Hvad angår de udenlandske eksperter, der har bopæl i Danmark, så kommer de fleste fra nabolandene. Tyskland har været og er fortsat det land, hvorfra der kommer flest eksperter. I 2013 er det 1.263, hvilket svarer til ti procent af samtlige udenlandske eksperter med bopæl i Danmark. Der er ca. 6,5 procent, der kommer fra Storbritannien, hvilket er næstflest. Fra de øvrige nabolande: Sverige, Norge og Polen kommer der 14 procent i 2013. Det er dog interessant, at det betyder, at ca. 70 procent af de udenlandske eksperter kommer fra lande, der ligger længere væk. I 1999 var det kun 55 procent. Dvs. der er en klar tendens til, at de udenlandske eksperter i Danmark i højere grad kommer fra fjernere lande. Et af de fjerne lande, hvorfra der kommer rigtigt mange, er Indien, hvorfra knap fem procent af de udenlandske eksperter kommer i 2013 – i 1999 var det ca. 0,5 procent. I 2013 er de øvrige top ti-lande: USA, Iran, Kina og Bosnien – blandt disse lande var det kun USA og Iran, der var på top 10 i 1999.