Ugens aktie: Skjulte plusser hos Brdr. Hartmann

Omsætningen hos emballagevirksomheden er faldet så markant, at resultatet kun lige akkurat holder sig på den rigtige side af nul.

Læs mere
Fold sammen

Sammenlignet med samme periode i fjor ser Brdr. Hartmanns første kvartalsregnskab ikke spor godt ud.

Regnskabstallene viser, at omsætningen er faldet markant, og at resultatet kun lige akkurat holder sig på den rigtige side af nul.

Når aktiekursen ikke styrtdykkede på grund af dette tilsyneladende meget ringe resultat, skyldes det, at udviklingen stort set er som forventet, og derfor allerede er indregnet i aktiekursen.

En væsentlig del af omsætningstilbagetilbagegangen skyldes således et fald på ikke mindre end 63 procent (27,2 mio. kr.) hos Industriemballage. Årsagen er en længe kendt beslutning hos selskabets største kunde om gradvist at udfase sine indkøb af støbepapemballage frem mod udgangen af 2009.

Negativ kursudvikling

Hvis der fokuseres på omsætningen hos Ægemballage, som er det altafgørende forretningsområde for Brdr. Hartmann med 89 procent af koncernomsætning, er den gået tilbage med to procent, og selv om tilbagegang i sig selv er negativ, så ligger der vigtige flere forhold i dette tal.

For det første fordeler tilbagegangen på fem mio. kr. sig mellem Ægemballage Europa med en tilbagegang på 9,8 mio. kr. og Ægemballage Nordamerika med en fremgang 4,8 mio. kr. Ægemballage Nordamerika har været den helt store møllesten om Brdr. Hartmanns hals gennem flere år, og det er derfor positivt, at omsætningen her er steget med 13 procent.

For det andet skyldes tilbagegangen i Ægemballage Europas omsætning primært en negativ valutakursudvikling samt et bevidst fokus på indtjening frem for vækst.

At der faktisk er tale om en positiv udvikling i Ægemballage Europa viser sig, når vi flytter blikket nedad i regnskabet og kigger på indtjeningen.

Ledelsesændringer

Så viser det sig nemlig, at af en tilbagegang i det primære driftsresultat på 19 mio. kr. (fra 39 mio. kr. i 1. kvartal i fjor til 20 mio. kr. i år) stammer 17 mio. kr. fra negativ valutakursudvikling og seks mio. kr. fra engangsomkostninger i forbindelse med ledelsesændringer. Korrigeret for disse to poster har der været tale om en fremgang på fem mio. kr.

På samme måde viser det sig, at den beskedne fremgang i det primære driftsresultat for Ægemballage Nordamerika på 1 mio. kr. (fra minus to mio. kr. i 1. kvartal i fjor til minus en mio. kr. i år) dækker over ekstraordinære indtægter på sseks mio. kr. i sammenligningstallet fra 1. kvartal 2008. Til gengæld har valutakurseffekten i år været positiv for Ægemballage Nordamerika med to mio. kr., og korrigeres der for disse to poster, er der tale om en fremgang på dette forretningsområde på fem mio. kr.

Om den positive udvikling i den underliggende drift er tilstrækkelig til at opfylde Brdr. Hartmanns ambitiøse målsætning om en EBIT-margin på ti procent i 2010 (Strategiplanen »10 i 10«) kan man godt stille sig tvivlende overfor. Dels fordi man for 2009 fastholder forventningerne om en EBIT-margin i niveauet fem-seks procent, og dels fordi selskabet selv giver udtryk for, at målet for 2010 »ikke er blevet mindre udfordrende i lyset af den negative udvikling i valutakurserne«.

Positive forhold

En manglende opfyldelse af den meget ambitiøse målsætning ser vi dog ikke som noget afgørende minus i vurderingen af aktien. Herudover er der en række positive forhold, som bør indgå i vurderingen af Brdr. Hartmanns aktiekurs netop nu:

1) Ægemballage er ikke konjunkturfølsomt, og det kan bringe Brdr. Hartmanns aktier i søgelyset, hvis vi er på vej ind i en lavkonjunktur.

2) På grund af nedbringelsen af den rentebærende gæld i forbindelse med kapitaltilførslen i fjor bliver de finansielle omkostninger i år væsentligt mindre i år end i fjor.

3) Brdr. Hartmann har likviditet og kreditfaciliteter på 193 mio. kr., hvilket vurderes som tilstrækkeligt til finansiering af den løbende drift og gennemførsel af de planlagte investeringer. En udnyttelse af kreditten vil øge de finansielle omkostninger, men samtidig give mulighed for at effektivisere produktionen med et deraf følgende lavere omkostningsniveau.

4) Man har i 1. kvartal iværksat et planlagt investeringsprogram i Ægemballage Europa med henblik på automatisering og effektivisering, som forventes at give en gradvist stigende positiv effekt på den primære drift i 2009.

På kort sigt anser vi den aktuelle aktiekurs for at være rimelig, men som en investering på mere end tre måneders sigt begynder Brdr. Hartmann-aktien at virke attraktiv.