Søfart: EU-Kommissionen vil undersøge ny dansk tonnageskat

EU-Kommissionen har tirsdag besluttet, at den formelt vil undersøge de anmeldte ændringer i den danske tonnageskatteordning nærmere, meddeler Kommissionen

For nogle år siden indførte man herhjemme den såkaldte tonnageskatteordning som betyder, at rederier kan vælge at betale et fast beløb i skat om året i stedet for almindelige skat af deres indtægter. Dermed afhænger skatten alene af rederiets størrelse, målt på tonnage.

Nu vil de danske myndigheder imidlertid foretage visse ændringer og det er nogle af dem, Kommissionen vil undersøge. Det drejer sig om følgende tre ændringer:

- Den første ændring, som de danske myndigheder har anmeldt, består i at tillade, at en større andel af den flåde, som et rederi driver på grundlag af kontrakter om leje med besætning ("time-charter"), kan omfattes af tonnageskatteordningen. Kommissionen har hidtil accepteret, at sådanne skibe, hvor hverken udstyr eller besætning administreres af rederiet, beskattes efter tonnageskatteordningen på betingelse af, at de ikke udgør mere end 80 % af den samlede tonnage. Det aktuelle danske forslag indebærer, at denne andel øges til 90 %.

- Den anden ændring består i, at alle indtægter, som et rederi, der administrerer en skibspulje modtager fra de øvrige deltagere i puljen, kan beskattes efter tonnageskatteordningen. I en skibspulje indgår et antal skibe, der ejes af forskellige rederier, men administreres under ét, normalt af et rederi, der er medlem af puljen. Den nye foranstaltning betyder, at rederierne kan undlade at betale selskabsskat af de honorarer, de modtager fra andre rederier for administration af skibspuljer, selv om de skibe i puljen, der ikke tilhører dem, og som de får honorar for at administrere, ikke regnes med ved beregningen af tonnageskatten.

- Endelig nærer Kommissionen tvivl om, hvorvidt det er foreneligt med fællesmarkedet, at rederier, der endnu ikke har valgt at anvende tonnageskatteordningen, får mulighed for at gøre dette i 2007 med tilbagevirkende kraft fra 2001. Ifølge den oprindelige ordning skulle de rederier, der ønskede at anvende ordningen, træffe afgørelse herom i 2001 eller 2002. Kommissionen har ingen indvendinger mod, at rederier, der hidtil ikke har anvendt ordningen, nu får mulighed for at indtræde i ordningen. Imidlertid har Kommissionen hidtil ikke godkendt, at tonnageskatteordninger i andre medlemsstater anvendes med tilbagevirkende kraft, hvorved rederierne ville få mulighed for at vælge den skatteordning, der i sidste ende viser sig at være den mest fordelagtige, i stedet for at træffe deres valg på forhånd.

Derudover har Kommissionen godkendt to andre ændringer, som de danske myndigheder agter at indføre: den ene går ud på, at avancer ved salg af skibe kan beskattes efter tonnageskatteordningen. Den anden er en teknisk ændring af en foranstaltning, der skal forhindre misbrug af støtteordningen. Disse ændringer anse for at være i overensstemmelse med de gældende regler og Kommissionens praksis.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )