Ringkjøbing Landbobank tilfreds med regnskab trods krise

Krisen giver mange forretningsmuligheder for banken.

Ringkjøbing Landbobank er godt tilfreds med sit eget halvårsregnskab, der ganske vist viser et overskud, der er faldet til 155 mio. kr. før skat fra 263 mio. kr. i samme periode sidste år.

Men bankens ledelse vurderer, at krisen giver mange forretningsmuligheder for banken.

- Fremtiden vil overordnet blive karakteriseret af en lavere risiko og en lavere gearing af egenkapitalen i den finansielle sektor. De tilpasninger, der kommer til at ske over de kommende år vil naturligt give banken nogle muligheder. Banken ønsker at bruge disse muligheder til at bearbejde og tiltrække nye kreditværdige kunder i de kommende år, skriver ledelsen i halvårsrapporten.

Nedskrivningerne på udlån er steget til 68 mio. kr. fra 9 mio. kr., et niveau som ledelsen mener er acceptabelt. Banken bemærker desuden, at dens kunder ser ud til at klare sig lidt bedre end gennemsnittet af befolkningen.

Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,4 pct., hvilket ledelsen mener, er tilfredsstillende set i lyset af den økonomiske krise.

For hele 2009 venter Ringkjøbing Landbobank fortsat et basisresultat mellem 250-450 mio. kr. Og den forventning burde det være muligt at indfri, eftersom banken allerede efter første halvår har realiseret et basisresultat på 190 mio. kr.


# Halvårsregnskab - Ringkjøbing Landbobank :

Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorente- og gebyrer: 374 342

Basisindtjening: 372 368

Basisresultat: 190 242

Kursreguleringer: 5 45

Nedskrivninger på udlån: 68 9

Res. før skat: 155 263

Nettoresultat: 166 200

Udlån: 13037 14242

Indlån: 9982 8862

Egenkapital: 1963 1816

Balance: 18215 18203

Solvensprocent: 19,6 16,3*

Kernekapitalprocent: 15,9 13,0*

#

* Opgjort ultimo 2008(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )