Max Bank nedjusterer for 2008

Max Bank nedjusterer resultatforventningerne for 2008.

Læs mere
Fold sammen
Forventningerne til resultat før kursreguleringer og skat for 2008 nedjusteres således fra tidligere minus 35-55 mio. kr. til nu minus 140-145 mio. kr. Efter negative kursreguleringer på 32 mio. kr., skatter mv. ventes et samlet tab efter skat på 115-120 mio. kr.

- Nedjusteringen kan i al væsentlighed henføres til såvel realiserede som forventede tab på et begrænset antal større udlånsengagementer med pant i værdipapirer, hvor bankens pant, som en konsekvens af de faldende aktiemarkeder, er blevet væsentligt reduceret i værdi. Samlede tab på udlån forventes således at udgøre i alt ca. 190 mio. kr. for 2008, hvilket primært kan henføres til disse udlån med pant i værdipapirer. Behovet for nedskrivninger i 2008 er opgjort i tæt samarbejde med bankens eksterne revision, forklarer banken.

Bankens resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og skat forventes for hele året 2008 at udgøre 48 mio. kr. i forhold til 39 mio. kr. i 2007.

I løbet af 2008 har banken nedbragt sin samlede udlånsbalance med 750 mio. kr. fra 4,95 mia. kr. ultimo 2007 til 4,2 mia. kr. ultimo 2008.

For 2009 venter Max Bank et beskedent overskud før kursreguleringer og skat, dvs. efter forventede nedskrivninger på låneengagementer samt betaling af garantiprovision for statsgarantien for banker, oplyser banken.

Forventningerne til 2009 er afgivet under forudsætning af:

- Bankens rentemarginal vil i 2009 ca. være den samme som den aktuelle rentemarginal ved udgangen af 2008.

- Max Banks omkostning i 2009 i forbindelse med bankens tilslutning til statsgarantiordningen for banker vil ikke overstige ca. 27 mio. kr.

- Nedskrivninger på udlån udgør i niveau 0,5 - 1,0 pct. af den samlede udlånsmasse.

- Banken fortsætter sin konservative investeringsstrategi med en lav aktiebeholdning samt lav renterisiko på obligationsbeholdningen.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )