Lokalbanken: Halvårsres. før skat 61 mio. kr.

 

Netto rente- og gebyrindtægter i Lokalbanken i Nordsjælland steg 12 pct. i forhold til første halvår 2006 trods stadig indsnævring af bankens rentemarginal i løbet af halvåret.

 

Kursreguleringerne sluttede halvåret med et plus på 6,2 mio. kr., hvilket er på niveau med det forventede. Banken styrer efter at have en begrænset risiko på beholdningen af aktier og obligationer.

 

Bankens omkostninger er steget med 15 pct. i forhold til halvåret før.

 

- Det er mindre end forventet, da hverken lønomkostninger eller omkostninger til ombygninger helt har udviklet sig som budgetteret. Rekrutteringen er endnu ikke fuldt udbygget på især formueområdet og erhvervsområdet, og banken har ikke iværksat alle de ombygningsmæssige initiativer som planlagt ved årets start. I første halvår er der udgiftsført 5,3 mio. kr. vedrørende ombygningen af bankens hovedkontor, forklarer banken.

 

Nedskrivningerne er indtægtsført med 12,6 mio. kr. Indtægten er en følge af tilbageførsel på de individuelle nedskrivninger som skyldes fortsat gunstige vilkår for bankens erhvervskunder.

 

Banken havde fremgår på resultatet, der steg til 45,8 mio. kr. fra 20 mio. kr. en forventningerne fastholdes og lyder uændret på et resultat på 95-100 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Lokalbanken:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 142,7 101,6

 

Kursregulering: 6,2 3,6

 

Nedskrivninger på udlån: -12,6 2,0

 

Resultat før skat: 31,1 40,9

 

Nettoresultat: 45,8 30,0

 

Udlån: 3247 2817

 

Indlån: 3587 3040

 

Balance: 5231 4305

 

Egenkapital: 684 578

 

Solvensprocent: 14,2 11,9

 

#

 

For hele 2007 venter banken uændret et resultat på 95-100 mio. kr.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )