Indtægtssiden

Stil krav om forudbetaling ved indgåelse af ordrer
Navnlig i byggebranchen er det helt nødvendigt med øgede forudbetalinger og bankgarantier fra kunderne i den nuværende anstrengte likviditetssituation.