Fondsbørsen strammer op om bagdørsnoteringer

Meget tyder på, at det fremover bliver vanskeligere at komme på fondsbørsen via et allerede børsnoteret selskab.

Foto: Brian Bergmann. Nasdaq OMX ser ud til at ville føre strammere kontrol med børsnoteringer »ad bagdøren«.
Læs mere
Fold sammen

Meget tyder på, at det fremover bliver vanskeligere at få godkendt såkaldte bagdørsnoteringer til det danske aktiemarked. Fondsbørsens afgørelse om at tvangsafnotere investeringsselskabet DKTI tyder også på, at der vil blive mere håndfaste krav til bestyrelsens og den daglige ledelses kompetencer. 

I afgørelsen henholder børsen sig således både til reglerne om generel notering og til reglerne om skift af identitet. Om skift af identitet hedder det, at »Endvidere henviste børsen i brevet til (..) ændring i identitet i Regler for udstedere af aktier, hvoraf det fremgår, at såfremt der over en kort periode sker væsentlige ændringer i et selskab eller dets aktiviteter i en sådan grad, at selskabet kan anses for at være et nyt selskab, skal selskabet offentliggøre oplysninger om ændringerne og konsekvenserne heraf«.

Videre hedder det, at »(børsen) henledte bl.a. selskabets opmærksomhed på (..), at børsen i situationer hvor der sker markante ændringer i et aktieselskab, herunder markante ændringer i ejerskab, kapitalgrundlag, selskabets aktiviteter eller selskabets ledelse, navn mv., således at børsen, ud fra en overordnet betragtning anser selskabet for at være et helt nyt selskab, skal tage stilling til, om selskabets aktier fortsat kan være optaget til handel«.

Reglerne stiller blandt andet krav til ledelsens kompetencer og indsigt i børsmarkedsforhold. Og på dette punkt dumper ledelsen for DKTI. I børsens afgørelse om den kommende tvangsafnotering hedder det, at »det var børsens vurdering, at selskabets bestyrelse og ledelse ikke i tilstrækkeligt omfang havde kompetencer og erfaring i at lede et selskab, hvis aktier er optaget til handel«.