FLS gav en ordentlig lussing til Potagua

Potagua, der er storaktionær i FLS Industries, fik som konsekvens heraf et underskud i milliardklassen i 2003. Potaguas resultat

er primært sammensat af FLS-resultatet og udfaldet af de finansielle poster, der først og fremmest består af NKT-aktier.

Regnskabet indeholder intet nyt om det planlagte salg af FLS Industries.- Det er fortsat Potaguas hensigt at afhænde sin

aktiepost i FLS Industries, og der bakkes fra Potaguas side fuldt op omkring den strategi, der arbejdes med i FLS koncernen. Sideløbende

hermed pågår der overvejelser om, hvorledes Potaguas fremtidige struktur bedst kan udformes, skriver Potagua.I 2003

blev det til et underskud før skat på 2,4 mia. kr. mod et underskud på 1,5 mia. kr. året før. Omsætningen

faldt samtidig med 1,5 mia. kr. til små 15 mia. kr., hvilket forklares dels med frasalg af virksomheder og dels med en for selskabet

ugunstig udvikling i valutakurserne.Resultatet er påvirket positivt med 116 mio. kr. fra en gevinst på de finansielle

poster, mens der i 2002 var et tab på 401 mio. kr. Gevinsten stammer primært fra kursregulering af NKT-aktier og investeringsbeviser

på samlet 355 mio. kr. Hertil kommer virkningen af en lavere nettorentebærende gæld.For 2004 venter ledelsen

et driftsoverskud (EBIT) på 300-400 mio. kr., et overskud før skat på 300-400 mio. kr. og en omsætning på

12 mia. kr. Forventningerne er baseret på FLS-ledelsens skøn for 2004 samt en antagelse om fortsat gode undertoner på

de globale markeder.Potagua ejer knap 46 pct. af kapitalen i FLS Industries og 62 pct. af stemmerne. Ejerskabet i NKT udgør

20,1 pct. af kapitalen, men det er også sat til salg.- Det er fortsat hensigten at afhænde NKT Holding-aktierne

på et efter markedsforholdende hensigtsmæssigt tidspunkt. Potagua vurderes uanset aktiebeholdningens størrelse

og bestyrelsesrepræsentation ikke at have betydelig indflydelse, skriver Potagua.NKT''s bestyrelsesformand er advokat Christian

Kjær, som er blandt Potaguas storaktionærer. Desuden er Potaguas egen bestyrelsesformand, Jens Mu:nter, medlem af NKT''s

bestyrelse, men det er besluttet, at han træder ud af bestyrelsen på den kommende generalforsamling, da NKT-ejerskabet

blot betragtes som et omsætningsaktiv og ikke som en associeret virksomhed.RB-Børsen