DLR Kredit fastholder forventninger trods øgede kurstab

 

I første halvår har realkreditinstituttet DLR Kredit set en kraftig stigning i sine kurstab som følge af det stigende renteniveau. Selvom koncernen ikke venter, at niveauet bliver lavere ved årets slutning, så fastholdes forventningerne til hele året, da der nu ventes en indtægt fra nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, mens der tidligere var budgetteret med en udgift.

 

Koncernen har i halvåret haft en vækst i nettoudlånet på 15 pct. i forhold til samme periode året før, mens bruttoudlånet er stort set på samme niveau. Stigende netto rente- og gebyrindtægter koblet med lavere udgifter til personale og administration har været med til at øge bundlinien.

 

DLR Kredit opnåede i første halvår et resultat før skat på 210 mio. kr. mod 193 mio. kr. i samme periode sidste år. Netto rente- og gebyrindtægter steg godt 9 pct. til 314 mio. kr., mens basisindtjeningen steg godt 12 pct. til 256 mio. kr.

 

- Væksten i nettorenteindtægter skyldes primært en voksende fondsbeholdning kombineret med det stigende renteniveau. Samtidig har øgede bidragsindtægter som følge af den voksende udlånsportefølje også bidraget til stigningen i nettorenteindtægter, bemærkes det i halvårsrapporten.

 

For hele 2007 venter DLR Kredit uændret et overskud før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. samt skat på 470-480 mio. kr. Før skat lyder forventningen på 445-455 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - DLR Kredit:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 314 287

 

Kursregulering:* -46 -35

 

Nedskrivninger på udlån:** +13 +15

 

Resultat før skat: 210 193

 

Nettoresultat: 162 140

 

Udlån: 95.545 86.429

 

Udstedte obligationer: 89.341 81.774

 

Balance: 99.479 91.220

 

Egenkapital: 4.439 4.001

 

Solvensprocent: 10,7 11,7

 

* Minus angiver en udgift ** Plus angiver indtægt

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )