Danionics flytter til Kina

Den trængte batteriproducent Danionics på Fyn arbejder på en omfattende ændring af selskabets aktiviteter.

Det fremgår af regnskabet for 2003, der - som ventet - viste et dundrende underskud.Det skyldes en ringe kapacitetsudnyttelse

som følge af et stærkt reduceret salg og øgede afskrivninger på produktionsudstyr.Selskabets revisorer

har set sig nødsaget til at tage forbehold i regnskabet, da det efter deres vurdering ikke giver et retvisende billede af virksomheden.Af

regnskabet fremgår det, at der er indgået en foreløbig aftale om oprettelsen af et joint venture, hvoraf Danionics

skal eje halvdelen, med en batteriproducent i Kina.Produktionslinierne på Fyn skal løbende overføres til

joint venturet i Kina, hvorefter den eneste aktivitet i Danionics bliver teknisk salgssupport og udviklingsaktiviteter.

Endelig

aftale

Efter en periode er det planen, at den kinesiske partner skal kunne købe Danionics andel af joint venturet.Senest

i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 22. april ventes den endelige aftale at forelægge.Krisen i

selskabet blev understreget af, at omsætningen sidste år blev mere end halveret. Salget faldt med næsten 100 mio.

kr. til 76 mio. kr., og med produktionsomkostninger på 138 mio. kr. betød det, at bruttoresultatet blev negativt med

62 mio. kr.En svingende ordresituation i løbet af året har været årsag til en dårlig udnyttelse

af produktionskapaciteten, og det har ifølge koncernen præget resultatet.

Mange fyringerDer er skåret

kraftigt ned i medarbejderstaben i produktionen som følge af det svigtende salg, og der er således sagt farvel til 94

af de 173 medarbejdere, der var ansat ved årets start. For den samlede koncern er medarbejderantallet næsten halveret

i løbet af året - fra 232 til 123.På bundlinien er underskuddet steget fra 69 mio. kr. i 2002 til 116 mio. kr.

i 2003. Over de seneste fem år har der dermed været et akkumuleret underskud på 323 mio. kr. Egenkapitalen er reduceret

til 244 mio. kr., hvoraf aktiekapitalen udgør ni mio. kr. Likviditetsvirkningen fra driften var et minus på 38 mio. kr.

og der var ved årets udløb likvide midler på 24 mio. kr.Ledelsen meddeler endvidere, at det på nuværende

tidspunkt ikke er muligt at konkretisere forventningerne til indeværende år. Først i forbindelse med delårsrapporterne

senere i år vil forventningerne blive opdateret og konkretiseret i takt med at det nye joint venture tager form. RB-Børsen