Ambu har gode vækstmuligheder

Trods finanskrise har Ambu udsigt til at kunne øge salget de kommende år ved at satse på uopdyrkede områder.

Læs mere
Fold sammen
Når man skal vurdere prisen på de børsnoterede selskaber, er der et spørgsmål, som dukker op igen og igen. Nemlig om aktiens kraftige kursfald nu også er tilstrækkeligt til at afspejle de kommende års faldende indtjening. Den problemstilling gælder ikke for Ambu.

Omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår 2007/08 steg med ti procent og resultat før skat steg med 26 procent. Det er et bedre resultat end forventet ved årets start og også lidt bedre end ved opjusteringen efter tredje kvartal.

Et godt realiseret resultat er dog ikke nogen garanti for, at et selskab også vil klare sig godt de kommende år. Det har en lang række regnskaber fra banksektoren vist os det seneste års tid. Men der er flere ting, som skiller Ambu ud fra mængden.

Det vigtigste forhold er, at Ambu ikke opererer på et konjunkturfølsomt marked. Ambu producerer såkaldt »medicoteknisk udstyr«, hvilket blandt andet vil sige iltmasker og elektroder til EKG-målinger. Den primære målgruppe for disse produkter er hospitalerne.

Patienter trods krise

Selv om en omfattende international recession også vil påvirke de offentlige udgifter til nybygning og udvidelse af hospitaler, har det medicotekniske område den fordel (set fra aktionærernes synspunkt), at behovet for hospitalsbehandling ikke bliver mindre de kommende år.

Tværtimod vil en øget ældrebefolkning og stigning i livsstilssygdomme øge presset på hospitalssektoren. Og dermed øge behovet for Ambus produkter.

Med hensyn til Ambus' marked er det også positivt, at der endnu er et stort uopdyrket område, som kan forventes at vokse kraftigt de kommende år i takt med, at Asien (Kina) og Østeuropa gradvist arbejder sig i retning af en vestlig standard inden for sundhedsområdet.

Her kan en international recession på kort sigt sinke udviklingen, men der er næppe tvivl om, at der her bydes på meget betydelige salgsmuligheder for Ambu, når den økonomiske vækst i disse områder begynder at hæve levestandarden og dermed også kravene til sundhedssystemerne.

I øjeblikket hentes 65 procent af Ambus' omsætning fra Europa, 27 procent fra USA og kun otte procent fra den øvrige del af verden. Det illustrerer, hvor stort et potentiale der ligger for selskabet på nye ikke-vestlige markeder.

Ambu har fokus på disse nye geografiske områder, og har allerede bearbejdet markederne i Kina og Rusland, ligesom der er planlagt en intensivering af salgsindsatsen i Polen, Ungarn, Tjekkiet og Tyrkiet.

Muligheder for vækstDer ser altså ud til at være gode vækstmuligheder for Ambu de kommende år, og selskabet har da også en ambitiøs målsætning om at vokse væsentligt mere end markedets forventede fem procent p.a. Denne vækst skal ske dels gennem organisk vækst og dels gennem opkøb af virksomheder.

Vækst gennem opkøb kan være et tveægget sværd, da selskaber ofte er fristet til at ekspandere i gode tider, hvor købsprisen på interessante virksomheder er meget høj. Det kan gøre det vanskeligt at skabe en ordentlig forrentning af de penge, som bruges til opkøb.

Det har hidtil afholdt Ambu fra opkøb, idet man oplyser, at det har været vanskeligt at finde »den rette kvalitet til den rette pris«. Nu er priserne imidlertid ved at være nede på et mere fornuftigt niveau, og dermed kan Ambu styrke sit vækstgrundlag til en attraktiv pris.

Ambu er et finansielt stærkt selskab med en lav gæld i forhold til egenkapitalen, et frit cash flow på 36 mio. kr. (kontanter, som kan sendes tilbage til aktionærerne) og udsigt til et marked i vækst.

På denne baggrund kunne man godt forestille sig, at Ambus aktiekurs ville være tårnhøj. Det har den også været, men efter at kursen toppede i 146 i juni 2005 er Ambus markedsværdi faldet med mere end 50 procent. Dermed er prisen nu nede på et niveau, som ikke i tilstrækkelig grad indregner de positive udsigter for selskabet.

At investorerne måske nok er opmærksomme på dette forhold, men på grund af aktiemarkedets anstrengte situation i år endnu ikke har været parat til at udnytte det fuldt ud, kan aflæses af, at Ambu i dag ligger omtrent på samme niveau som ved starten af 2008. Til trods for, at aktiemarkedet i almindelighed blev halveret i 2008.

Ambus aktiekurs har i år svinget i intervallet 60 - 90, og det interval afspejler i hvor høj grad markedet tør indregne de kommende års vækstmuligheder i kursen. Vi tror på disse muligheder, og anser en kurs i toppen af intervallet for rimelig.